0724 82381
Петък, 23 април 2021
0724 82381
Петък, 23 април 2021
 
Община ИХТИМАН » Търгове и конкурси » Конкурси »

Конкурси

<< Всички конкурси

26.11.2019

ОБЯВЛЕНИЕ - КОНКУРС

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с

чл.5, ал. 2 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 7, ал. 12 и §1 от

ПЗР на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в

администрацията, Община Ихтиман:

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С

за заемане длъжността „Главен Архитект“ в общинска администрация

гр. Ихтиман

І. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни

актове за заемане на длъжността:

 Образование – висше, образователна степен – магистър, област на

висшето образование – „Технически науки“, професионално направление

„Архитектура, строителство и геодезия“, специалност „Архитектура“

 професионална квалификация – „Архитект”, с придобита пълна

проектантска правоспособност или наличие на необходимия стаж за придобиването ѝ,

съгласно чл. 5, ал. 2 от ЗУТ;

 Да познават нормативната уредба в областта на устройственото

планиране, инвестиционното проектиране и строителство, контрол на дейността по

устройство на територията.

 Да имат компютърни умения-MS Office, Word, Excel и работа със

специализирани софтуерни програми.

 да отговарят на изискванията на чл. 107а, ал. 1 КТ;

IІ. Кратко описание на длъжността: Длъжността е свързана с

осъществяването на функции по ръководство, координиране и контролиране на

дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на

територията на общината, координиране и контролиране на дейността на звеното,

създадено в съответната администрация за изпълнение на функциите и задачите по

устройството на територията, и издава административни актове съобразно

правомощията му, предоставени от Закона за устройство на територията, както и други

закони и подзаконови нормативни актове, касаещи дейността му.

ОБЩИНА ИХТИМАН

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123

 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg

III. Необходими документи, място и срок за подаване:

1. Заявление за участие в конкурса (по образец);

2. Автобиография;

3. Документи за придобита степен и специалност на висшето образование,

професионална квалификация, правоспособност (копие);

4. Трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов

стаж и професионален опит (копие);

5. Свидетелство за съдимост (в срок на валидност) – оригинал;

6. Медицинско свидетелство;

7. Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ (по образец);

8. Документи за компютърна грамотност и за ползване на чужд език, ако

кандидатът притежава такива (копие).

9. Други документи, по преценка на кандидата.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи и заверени с

„Вярно с оригинала” лично от кандидата.

ІV. Начин за провеждане на конкурса: Тест и интервю.

Конкурсът ще се проведе по следния начин:

 Допускане по документи;

 Писмен изпит - тест;

 Интервю;

V. Срок на подаване на документите

Един месец от датата на публикуване на обявлението за конкурса на

електронната страница на Община Ихтиман и в местен печат, до 17:00 ч. на

27.12.2019г. (включително) –съгласно чл. 91 ал. 2 т. 3 от КТ.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник

(нотариално заверено пълномощно).

При подаване чрез приносител, същият се легитимира, чрез документ за самоличност.

VI.Място на подаване на документите:

Гр. Ихтиман, ул. “Цар Освободител“ №123, етаж 1, в сградата на Общинска

администрация –деловодство( всеки делничен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от

13:00 до 17.00 часа.).

Телефон за информация: 0724/8 23 81, в срок от 30 дни от публикуване на

обявлението

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са

представени всички посочени документи.

Заявления за участие в конкурса, подадени след изтичане на срока, не се

регистрират.

ОБЩИНА ИХТИМАН

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123

 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg

Конкурсът да се проведе на 30.12.2019 г. (понеделник) от 10:00 ч. в сградата на

Общинска администрация гр. Ихтиман.

С начален час 10:30 на 30.12.19 г. ще започне писменият изпит – тест

С начален час 11:30 на 30.12.19 г. ще започне събеседването

Документите се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на

длъжността „Главен архитект“ и посочени имената на кандидата, точен адрес и телефон

за връзка.

VІІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други

съобщения във връзка с конкурса:

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във

връзка с конкурса, е информационното табло в сградата на Община Ихтиман, с адрес:

ул. “Цар Освободител“ №123, етаж 1, както и интернет страницата на Община

Ихтиман

Стефани Балабанова Добрева

<< Всички конкурси | << АРХИВ