0724 82381
Петък, 23 април 2021
0724 82381
Петък, 23 април 2021
 
Община ИХТИМАН » Търгове и конкурси » Конкурси »

Конкурси

<< Всички конкурси

27.01.2020

ОБЯВЛЕНИЕ - КОНКУРС

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Заповед № 58/22.01.20г. на Кмета на Община Ихтиман, във връзка с чл.10 и чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.3, ал.1 и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Община Ихтиман:

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТ: „Ръководител звено вътрешен одит” в Общинска администрация Ихтиман

1. Длъжността „Ръководител звено вътрешен одит” е конкурсна.

Посочената длъжност се заема след провеждане на конкурс по реда на Наредбата за провеждане на конкурси за държавния служител.

2. Кратко описание на длъжността:

- Подпомагане на Община Ихтиман за постигане на целите и чрез изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране.

- Познава и прилага нормативната уредба и подзаконовите актове в областта на вътрешния одит в публичния сектор.

- Компетентност свързано с познаване, ползване и прилагане на нормативните актове: Закона за вътрешния одит в публичния сектор; Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за обществените поръчки; Закон за общинските бюджети; Закон за общинския дълг; Закон за данък добавена стойност; Закон за публичните финанси;

- Организационна; управленска; стратегическа; лидерска компетентност; умение за работа в екип; способност да планира, организира и контролира собствената си работа.

3. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсна длъжност:

- Образователна – квалификационна степен – бакалавър или магистър по икономика;

- Професионален опит – 4 години опит в областта на контрола, вътрешния или външния одит;

- Минимален ранг – III младши;

- Професионална област – право, икономика, финанси;

4. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- Да притежава сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от Министъра на финансите или валиден международен сертификат за вътрешен одитор;

- Компютърни умения за работа с базови и специализирани софтуерни програми;

- Комуникативност;

- Работа в екип;

5. Начин на провеждане на конкурса:

- Решаване на тест;

- Интервю

6. Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурса:

- Заявление за участие в конкурс по образец /Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- Заверени от кандидатите копия на документи, удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, компютърни умения;

- Заверени от кандидатите копия на официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- Заверено от кандидатите копие на документ за присъден ранг, когато лицето е работило като държавен служител /служебна книжка или заповед за присъден ранг/;

- Свидетелство за съдимост;

- Автобиография.

7. Длъжностно ниво, размер на основната заплата:

- Длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията: Р6Б

- Размер на минималната и максималната основна заплата определени съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация: минимална основна заплата 680 лв., максимална основна заплата 2200 лв.

Място и срок за подаване на документите: Община Ихтиман, ул. „Цар Освободител” №123, етаж първи, деловодство – всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в срок 14 дни от публикуването на обявлението.

Подаването на документите и приложенията към него да се подават лично от кандидата или чрез пълномощник.

Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на Общинска администрация, ул. „Цар Освободител” №123, както и на електронната страница на Община Ихтиман: http://www.ihtiman-obshtina.com

Стефани Балабанова Добрева

<< Всички конкурси | << АРХИВ