Версия за печат

00140-2019-0009

BG-Ихтиман:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776299

BG412, Община Ихтиман, ул. Цар Освободител № 123, За: Цветелина Хаджийска, България 2050, Ихтиман, Тел.: 0879 242357, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 1556 от 11.11.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00140-2019-0009
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Зимното поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на Община Ихтиман е с дължина 94,00 км. Участъците за снегопочистване и опесъчъване на общинските местни пътища са следните: Път № SFO3324 /І-8, Нови хан – Вакарел/ - мах. Полиовци – Костадинкино с дължина 3.000 км; Път № SFO3325 / SFO3324, мах. Полиовци – Костадинкино/ - мах. Млечановци с дължина 2.000 км. Път № SFO3326 / І-8, Нови хан – Вакарел / - Бальовци с дължина 2.100 км. Път № SFO3327 / І-8/ Ихтиман – мах. Гроздьовци – мах. Шубленовци - Белица / ІІІ-801/ с дължина 20.800 км. Път № SFO3328 / SFO3324, мах. Полиовци – Костадинкино/ - мах. Яздирастовци с дължина 1.000 км. Път № SFO3329 / І-8/ Вакарел – Пауново – Банчовци – Поповци - / SFO3324/ с дължина 14.100 км. Път № SFO3330/ ІІІ-801, Вакарел – Белица / - Богдановци – Ръжана - /І – 8/ с дължина 5.600 км. Път № SFO3331/ ІІІ-801, Вакарел – Белица / - Бърдо с дължина 3.100 км. Път № SFO3332/ ІІІ-801, Вакарел – Белица / - мах. Суевци с дължина 2.600 км. Път № SFO3334/ ІІІ-822, Самоков– Ихтиман / - Венковец – Боерица – Живково /ІІІ – 8223/ с дължина 8.400 км. Път № SFO3335/ ІІІ-8223/ Веринско - Борика с дължина 8.700 км. Път № SFO3337/ ІІІ-803, Мухово – Лесичово/- Нейкьовец с дължина 6.300 км. Път № SFO2321/ ІІІ-822 / Ихтиман - Стамболово с дължина 4.300 км. Път № SFO2322 / ІІІ-822, Живково – Ихтиман/ - жп гара Ихтиман - / SFO2321/ с дължина 1.900 км. Път № SFO2323 / І-8/ Ихтиман – мотел Ихтиман с дължина 2.200 км. Път № SFO1320 / ІІІ-822 Ихтиман – Черньово – Полянци - / ІІІ-822/ - с дължина 7.900 км.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 7 от 02.01.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, ЯГУАР 02 ЕООД, ул. Ивайло № 60, България 2050, Ихтиман, Тел.: 0887 795828, E-mail: jguar02@abv.bg, Факс: 0724 82407

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

“Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Ихтиман през 2020 г.”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

02.01.2020 г. 

Крайна дата

31.12.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
250000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
235416.66 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

17.02.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Калоян Ангелов Илиев
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Ихтиман