Версия за печат

00140-2019-0007

BG-Ихтиман:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 1314 от дата 13.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776299

BG412, Община Ихтиман, ул.Цар Освободител № 123, За: Цветелина Хаджийска, България 2050, Ихтиман, Тел.: 0359 884572759, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0359 72482550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман”.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. № BG06RDNP001-7.001-0085-C01 от 03.05.2019г. В предмета на поръчката се включва избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация за упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обекта. В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите по упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ и изготвяне на Технически паспорти на строежите, съгласно чл. 176а и чл. 176 от ЗУТ в обхвата и съдържанието на Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите. В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, изпълнителят следва да: Участва в съставяне на протокол за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж; Съставя протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила Разрешение за строеж. В 3 дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) за заверената книга (когато това се изисква от нормативен акт); Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът; Да съставя и организира подаването от името на Възложителя на всички необходими документи, искания, заявления, и други документи пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване; Да изготви и представи на окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, изготвен в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти. Да изготви и представи Технически паспорти на строежите съгласно чл. 176а и чл. 176 от ЗУТ в обхвата и съдържанието на Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите. Дейностите в обхвата на поръчката ще се изпълняват по отношение на следните обекти от пътната мрежа на Община Ихтиман, ваходяща се в гр. Ихтиман: Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман. Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и тротоари на ул. „Самуил“, част от ул. „Архимандрит Генадий Ихтимански“ и част от ул. „Кирил и Методий“.Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Изпълнението на дейностите по изпълнение на услугите предмет на настоящата обществена поръчка по проект с № BG06RDNP001-7.001-0085 се възлага в рамките на изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0085-C01 от 03.05.2019 г., процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Финансирането на предмета на обществената поръчка е осигурено въз основа на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. № BG06RDNP001-7.001-0085-C01 от 03.05.2019г., сключен между община Ихтиман и ДФЗ. В договора е предвидено да бъде отпусната безвъзмездна помощ на община Ихтиман до определен размер за реализацията на проекта. Съгласно договора, отпуснатите средства за строителен надзор представляват една обща сума, без в нея да има отделни обособени суми за отделните обекти. На следващо място предметът на обществената поръчка включва осъществяване на строителен надзор по изпълнение на СМР по участъци от уличната мрежа на територията на гр. Ихтиман. Организацията на работния процес и качественото изпълнение на поръчката обуславя необходимостта дейностите да се извършат от един изпълнител. В противен случай, координирането на различни изпълнители за обособените позиции би могло сериозно да застраши качественото изпълнение на поръчката. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в настоящия случай би било крайно нецелесъобразно и би причинило значително забавяне и затруднения за възложителя при изпълнение на предмета на договора. Това крие сериозни рискове от забавяне реализацията на проекта. Възлагането на поръчката, без тя да бъде разделяна на обособени позиции, гарантира постигане на оптимален резултат.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 20800 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедурата е при условията на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП при спазване на условията на чл. 20, ал. 9 от ЗОП. Съгласно посочената разпоредба, закона дава право на възложителя да възложи конкретна обществена поръчка по ред, приложим за по-високи стойности, като в този случай са длъжни да прилагат всички правила, валидни за избрания от тях ред. Провеждането на този вид процедура осигурява публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства на възложителя. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т. 4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Калоян Ангелов Илиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Ихтиман