Версия за печат

00140-2020-0004

BG-Ихтиман:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 454 от дата 30.04.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776299

BG412, Община Ихтиман, ул.Цар Освободител № 123, За: Цветелина Хаджийска, България 2050, Ихтиман, Тел.: 0359 879242357, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0359 72482550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Реконструкция, ремонт на детска градина „Радост”, ул. „Шипка“ №14, гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.София“.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

При изпълнение на поръчката се извършват строително монтажни работи (СМР), във връзка с реконструкция, ремонт на детска градина „Радост”, ул. „Шипка“ №14, гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.София, както следва: Демонтажни работи, Демонтаж на изолация по покрив и обръщане по борд, Демонтаж на покривна обшивка от ламарина по бордовете, Демонтаж на олуци и др. демонтажни работи, Дограма и довършителни работи, Доставка и монтаж на первази на прозорците, Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, Покривни работи, Демонтаж хидроизолация 2 пласта, Доставка и полагане на топлинна изолация от минерална вата, Доставка и монтаж на тополоизолационна система, Изпълнение на армирана циментова замазка за наклон, Доставка и полагане на битумен грунд, Доставка и монтаж на хидроизолация, Доставка и монтаж на покривна обшивка от ламарина по бордовете, Измазване на комини с включени всички разходи, Доставка и полагане на минерална мазилка, Топлоизолация, Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле, Възстановяване на "оголените" участъци след шприцоване на основата с грунд и саниращ разтвор, Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд по фасади преди полагане на топлоизолация, Доставка и полагане на тополоизолационна система, мазилки и облицовки, Доставка и полагане на мазилка върху топлоизолация –фасади, Доставка и монтаж на гранитогрес по терасите и стълбищата, Доставка и полагане на мазилка. Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка включва извършване на строително-монтажни работи по Реконструкция, ремонт на детска градина „Радост”, ул. „Шипка“ №14, гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.София. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции би било нецелесъобразно за възложителя, тъй като създава реална опасност от възникване на прекомерни технически трудности при реализирането й и от оскъпяването на отделните видове дейности. Предметът на поръчката представлява комплекс от взаимосвързани и взаимозависими строителни дейности, които следва да бъдат извършени в определена технологична последователност, като са технологично и времево неделими. Необходимо е да се осигури работеща синхронизация на различните строително-монтажни работи и дейности и се изисква разработване на единна и цялостна концепция за изпълнение на предмета на поръчката. Именно поради това, възлагането на поръчката на един изпълнител е оптималният вариант от техническа и организационна гледна точка и минимизира значително риска недостатъчната координация на различни изпълнители да доведе до неправилно, забавено или некачествено изпълнение. Едновременното участие на екипи и техника на различни изпълнители на обекта, би изисквало полагането на големи усилия и ангажирането на сериозни ресурси, както от страна на възложителя, така и от изпълнителите, за координиране на работата, обезпечаване на безопасни условия и осъществяване на контрол върху изпълнението. Нещо повече, за изпълнението на определени дейности, такова едновременно участие на екипи и техника, е технологично невъзможно. Реално обекта е един и технологично много трудно делим.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 375000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедурата е при условията на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП при спазване на условията на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Процедурата ще се проведе при условията на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП поради прогнозната стойност на поръчката, която е под 10 000 000 лева. Провеждането на този вид процедура осигурява публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства на възложителя. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т. 4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.04.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Калоян Ангелов Илиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Ихтиман