Версия за печат

00140-2020-0004

BG-Ихтиман:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776299

BG412, Община Ихтиман, ул. Цар Освободител 123, За: Цветелина Николова - Хаджийска, България 2050, Ихтиман, Тел.: 0884 572759, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 454 от 30.04.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00140-2020-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

При изпълнение на поръчката се извършват строително монтажни работи (СМР), във връзка с реконструкция, ремонт на детска градина „Радост”, ул. „Шипка“ №14, гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.София, както следва: Демонтажни работи, Демонтаж на изолация по покрив и обръщане по борд, Демонтаж на покривна обшивка от ламарина по бордовете, Демонтаж на олуци и др. демонтажни работи, Дограма и довършителни работи, Доставка и монтаж на первази на прозорците, Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, Покривни работи, Демонтаж хидроизолация 2 пласта, Доставка и полагане на топлинна изолация от минерална вата, Доставка и монтаж на тополоизолационна система, Изпълнение на армирана циментова замазка за наклон, Доставка и полагане на битумен грунд, Доставка и монтаж на хидроизолация, Доставка и монтаж на покривна обшивка от ламарина по бордовете, Измазване на комини с включени всички разходи, Доставка и полагане на минерална мазилка, Топлоизолация, Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле, Възстановяване на "оголените" участъци след шприцоване на основата с грунд и саниращ разтвор, Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд по фасади преди полагане на топлоизолация, Доставка и полагане на тополоизолационна система, мазилки и облицовки, Доставка и полагане на мазилка върху топлоизолация –фасади, Доставка и монтаж на гранитогрес по терасите и стълбищата, Доставка и полагане на мазилка.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 79 от 25.08.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД, гр. Брезник, ул. Георги Стефанов № 6, България 2360, Брезник, Тел.: 0892 294956, E-mail: nivel_stroy@abv.bg, Факс: 02 4444770

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Реконструкция, ремонт на детска градина „Радост”, ул. „Шипка“ №14, гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.София“.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

90

ІII.7) Стойност, посочена в договора
374252.09 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

04.01.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
374252.09 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Срок за изпълнение на договора 90 календарни дни и започва да тече от получаване на уведомително писмо за изпълнение на договорените видове СМР.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

25.01.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Калоян Ангелов Илиев
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Ихтиман