Версия за печат

00140-2020-0002

BG-Ихтиман:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 239 от дата 02.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776299

BG412, Община Ихтиман, ул.Цар Освободител № 123, За: Цветелина Хаджийска, България 2050, Ихтиман, Тел.: 0359 879242357, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0359 72482550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Ремонт на общински път SFO 3330 – (III-801) – Вакарел – Белица-Богдановци-Ръжана – Път I-8, Участък от км 0+000 до км 1+894 - етапно строителство“.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Цел на предмета на обществената поръчка е възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества на пътя в следствие на разрушаването му от обилните дъждове през 2014г.Началото на разглеждания участък е при km 0+000 край на с.Ръжана. Краят е при km 1+894 при Път I-8. Първият етап от процедурата обхваща следните участъци: Ремонт на общински път SFO 3330 – (III-801) – Вакарел – Белица-Богдановци-Ръжана – Път I-8, Участък от км 0+000 до 1+108. Вторият етап от процедурата обхваща следните участъци: Ремонт на общински път SFO 3330 – (III-801) – Вакарел – Белица-Богдановци-Ръжана – Път I-8, Участък от км 1+108 до 1+894. Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка включва строителни дейности по общински път SFO 3330 – (III-801) – Вакарел – Белица-Богдановци-Ръжана – Път I-8, Участък от км 0+000 до км 1+894 находящ се на територията на община Ихтиман.Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции би било нецелесъобразно за възложителя, тъй като създава реална опасност от възникване на прекомерни технически трудности при реализирането й и от оскъпяването на отделните видове дейности.Предметът на поръчката представлява комплекс от взаимосвързани и взаимозависими строителни дейности, които следва да бъдат извършени в определена технологична последователност, като са технологично и времево неделими. Необходимо е да се осигури работеща синхронизация на различните строително-монтажни работи и дейности и се изисква разработване на единна и цялостна концепция за изпълнение на предмета на поръчката. Именно поради това, възлагането на поръчката на един изпълнител е оптималният вариант от техническа и организационна гледна точка и минимизира значително риска недостатъчната координация на различни изпълнители да доведе до неправилно, забавено или некачествено изпълнение. Едновременното участие на екипи и техника на различни изпълнители на обекта, би изисквало полагането на големи усилия и ангажирането на сериозни ресурси, както от страна на възложителя, така и от изпълнителите, за координиране на работата, обезпечаване на безопасни условия и осъществяване на контрол върху изпълнението. Нещо повече, за изпълнението на определени дейности, такова едновременно участие на екипи и техника, е технологично невъзможно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 782911.51 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедурата е при условията на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП при спазване на условията на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Процедурата ще се проведе при условията на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП поради прогнозната стойност на поръчката, която е под 10 000 000 лева. Провеждането на този вид процедура осигурява публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства на възложителя. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.114 от ЗОП при откриване на процедурата не е осигурено цялостно целево финансиране от Централния бюджет за пълния размер на посочената прогнозна стойност. Към датата на откриване на обществената поръчка е осигурена сумата за изпълнение на първи етап в размер на 416 666.64 лв. (четиристотин и шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и четири стотинки) без ДДС. След сключване на договор по настоящата обществена поръчка на избрания изпълнител ще бъде възложено изпълнение на СМР до размера на осигуреното финансиране. След осигуряване на допълнително целево финансиране от Централния бюджет за пълното изпълнение на СМР на обекта, на избрания изпълнител, ще бъде възложено изпълнението на вторият етап от обекта.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т. 4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Калоян Ангелов Илиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Ихтиман