Версия за печат

00140-2020-0001

BG-Ихтиман:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 86 от дата 31.01.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776299

BG412, Община Ихтиман, ул. Цар Освободител № 123, За: Цветелина Хаджийска, България 2050, Ихтиман, Тел.: 00359 884572759, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 00359 72482550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Неотложни аварийно-възстановителни мероприятия по повишаване на проводимостта на преливника на яз. Борика с цел предотвратяване на наводнения на жилищни райони в с. Борика, общ. Ихтиман, както и спешна реконструкция на основния изпускател на язовира с цел предотвратяване ерозирането на въздушният му откос“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Неотложни аварийно-възстановителни мероприятия по повишаване на проводимостта на преливника на яз. Борика с цел предотвратяване на наводнения на жилищни райони в с. Борика, общ. Ихтиман, както и спешна реконструкция на основния изпускател на язовира с цел предотвратяване ерозирането на въздушният му откос“

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

поради естеството на обекта на настоящата поръчка не е възможно разделянето на обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1018942.26 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Във връзка с проливни дъждове в района на с. Борика, общ. Ихтиман и последвало наводнение на имоти частна и общинска собственост от яз. „Борика“, довело до причиняването на морални и материални щети на жителите на общината е входирано сигнално писмо до МКВМП-МС. Природното бедствие е станало на 17.06.2018г. Община Ихтиман многократно през годините е сигнализирала различни институции за критичното състояние на водите в язовира и опасността, която се крие при едно природно бедствие, но не е получавала подкрепа. Многократно са заливани дворове и имоти общинска и частна собственост, което е било своеобразно предупреждение за неизбежният инцидент, който е застрашил множество човешки имоти. Недостигът на средства в бюджета на Община Ихтиман не е позволил цялостен ремонт на съоръжението и същото е било „закърпвано“ с цел предотвратяване на нови наводнения. с ПМС 356/19.12.2019г. на Общината са отпуснати средства за ремонт на съоръжението. Със заповед№12/08.01.2020г. на Кмета на Община Ихтиман е назначена нова комисия за установяване на същинското състояние на язовира. Комисията е установила, че нивото на язовира е около 3 метра под котата на преливника и съоръжението е в критично състояние и застрашава при нови валежи или пролетното снеготопене през пролетта на 2020г. да се повтори бедствието от 2018г. Преливният ръб на язовира е с по-високо ниво от някои жилищни райони на с. Борика и при по висока приливна вълна, предизвикана от пролетното снеготопене и пролетните дъждове язовирът ще залее множество имоти и постройки. Комисията е направила предписание на кмета на Община Ихтиман да вземе спешни и неотложни мерки за ремонта на съоръжението с цел предотвратяване ново бедствие и причиняване на наводнение и застрашаването на множество човешки животи, както и причиняването на огромни по размер материални и морални щети при евентуално природно бедствие. Поради спецификата на проблема не е възможно спазването на сроковете за възлагане на поръчка чрез Открита процедура тъй, като същите биха довели до най-ранно започване на СМР през късната пролет или лятото на 2020г. а в случай на получаване на жалби стартирането би се отложило за неопределен период от време. В същото време СМР трябва да бъдат започнати и частично завършени преди започването на пролетното снеготопене и започването на пролетните дъждове. Във връзка с горецитираното и с цел избягването на застрашаване на човешки животи и причиняването на огромни материални и морални щети, както на Община Ихтиман така и на частни лица, Възложителя се възползва от правото си за възлагане на поръчката по реда на чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

ХИДРОВОД ЕООД; ЕИК: 203138695

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Попълнената оферта следва да се депозира в деловодството на Община Ихтиман до 17:00 часа на 10.02.2020 г. като спазвате отвъртените от Възложителя образци, приложени към настоящата покана.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10 дневен срок, съгласно чл. 197 и сл. от Закона за обществените поръчки

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.02.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Калоян Ангелов Илиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Ихтиман