ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование: Община Ихтиман
Вид: Публичен
Партиден номер в РОП: 140
 
ПОРЪЧКА
Обект на поръчката: Строителство
Предмет: Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Неотложни аварийно-възстановителни мероприятия по повишаване на проводимостта на преливника на яз. Борика с цел предотвратяване на наводнения на жилищни райони в с. Борика, общ. Ихтиман, както и спешна реконструкция на основния изпускател на язовира с цел предотвратяване ерозирането на въздушният му откос“
Прогнозна стойност: 1018942.26 BGN
 
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП: 00140-2020-0001
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Решение за откриване на процедурата: № 86 от 31.01.2020 г. 
 
СТАНОВИЩЕ
Прилагано правно основание: Чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Изисквания на ЗОП:
Процедура на пряко договаряне се провежда по този ред, когато:
- е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от ДР на ЗОП (предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно-установени дейности на възложителя);
- не е възможно спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 ЗОП, както и на съкратените срокове при спешно възлагане по чл. 178, ал. 4 ЗОП;
- обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не се дължат на възложителя.
 
 
Представени от възложителя мотиви и доказателства:
В Агенцията по обществени поръчки (АОП) е постъпило Решение № 86 от 31.01.2020 г. на кмета на община Ихтиман за откриване на пряко договаряне на основание чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Видно от поле IV.7) на решението, прогнозната стойност на възлаганото строителство е 1 018 942 лв. без ДДС.
От поле V.2) на същото решение става ясно, че лицето, до което се изпраща поканата за участие в процедурата е „ХИДРОВОД“ ЕООД.
В подкрепа на изложените в решението мотиви в АОП са изпратени следните документи:
1. Заповед № 12 от 08.01.2020 г. на кмета на община Ихтиман, с която се назначава комисия, която да извърши оглед и да обследва състоянието на язовир „Дермен дере“ (яз. Борика). От документа става ясно, че за резултатите от обследването, комисията следва да изготви протокол за състоянието на язовира и да даде препоръки за мерките, които трябва да бъдат взети от кмета на община Ихтиман;
2. Протокол № 1 от 08.01.2020 г. в изпълнение на Заповед № 12/08.01.2020 г. на кмета на община Ихтиман. От документа става ясно, че след огледа на язовир „Дермен дере“ (яз. Борика) е констатирано, че водата в язовира е достигнала котата на преливника. Отбелязва се, че при пролетното топене на снега и при проливни дъждове има опасност от заливане на дворни места и жилищни сгради, както и непосредствена опасност за живота и здравето на хората и животните в тях. Видно от документа, назначената комисия предлага да се предприемат спешни аварийно-възстановителни работи по повишаване на проводимостта на преливника на язовир „Дермен дере“, с. Борика, общ. Ихтиман. Допълва се, че е необходима реконструкция на основния изпускател на язовира с цел предотвратяване на ерозирането на въздушния му откос.
 
Извършени проверки от АОП в електронни публични регистри (когато е приложимо):
Не е приложимо
 
Изводи:
С разглежданата процедура на пряко договаряне се възлага инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Неотложни аварийно-възстановителни мероприятия по повишаване на проводимостта на преливника на яз. Борика (яз. Дермен дере) с цел предотвратяване на наводнения на жилищни райони в с. Борика, общ. Ихтиман, както и спешна реконструкция на основния изпускател на язовира с цел предотвратяване ерозирането на въздушният му откос“, за срок от 120 календарни дни.
Прилагането на чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП се допуска, когато възлагането произтича от изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от ДР на ЗОП. В конкретния случай, изборът на правно основание се аргументира с необходимост от спешни аварийно-възстановителни дейности на съоръжения на яз. Борика. В решението се твърди, че на 17.06.2018 г., в резултат на проливни дъждове в района на язовира, е последвало наводнение. Природното бедствие е довело до заливане на имоти, частна и общинска собственост, което е причинило щети на жителите на общината. В мотивите се посочва, че на 08.01.2020 г. със Заповед № 12 на кмета на община Ихтиман, е назначена комисия за установяване на същинското състояние на язовира. Резултатите от извършеното обследване на съоръжението са обективирани в приложения като доказателство Протокол № 1 от 08.01.2020 г. Според записаното в него, комисията е установила, че нивото на язовира е около 3 метра под котата на преливника. В същия документ е подчертано, че преливният му ръб е с по-високо ниво от някои жилищни райони на с. Борика, т.е. те се намират в чашката на язовира. Отбелязано е, че при пролетното топене на снега и при проливни дъждове има опасност от заливане на дворни места и жилищни сгради, както и непосредствена опасност за живота и здравето на хората в тях. В документа е посочено, че комисията препоръчва да се предприемат спешни аварийно-възстановителни работи по повишаване на проводимостта на преливника на яз. „Дермен дере“, с. Борика, общ. Ихтиман. Допълва се, че е необходима реконструкция на основния изпускател на язовира с цел предотвратяване на ерозирането на въздушния му откос. Посочените констатации дават основание да се приеме, че е необходимо предприемане на дейности за предотвратяване на опасността от преливане на язовира, респ. ограничаване на риска от наводнения в засегнатия участък.
Нормативно изискване е възложителят да няма вина за възникването на ситуацията, чиито последици се предотвратяват с възлагането по чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП. От описаната фактическа обстановка става ясно, че имоти в района на язовира са наводнявани както през лятото на 2018 г., така и преди това. В решението за откриване е посочено, че причина за преливането на язовира е неговото критично състояние, без да е изяснено кога е възникнала необходимостта от ремонтни дейности и реконструкция. Уточнено е, че през годините общината многократно е подавала сигнали до различни институции за това, но не е получавала подкрепа. Отбелязано е, че за събитието от 17.06.2018 г. е подадено сигнално писмо до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (МКВМП-МС) и че средства за цялостен ремонт на съоръжението са отпуснати с ПМС № 356/19.12.2019 г. Документи, които да потвърждават описаните действия на общината не са приложени, с оглед на което остава недоказано кога и какви са реално предприетите от нейна страна мерки . По изложената причина не може да се направи извод, че възложителят е положил дължимата грижа.
Относно невъзможността за спазване на сроковете за провеждане на конкурентна процедура, в решението за откриване е коментирана само „открита“ процедура. Посочено е, че тя е неприложима, тъй като провеждането й предполага СМР да започне най-ранно през късната пролет или лятото на 2020 г. В тази връзка и доколкото нивото на водите обичайно се покачва именно през пролетния сезон, характеризиращ се с чести и интензивни валежи, могат да се приемат за основателни доводите на възложителя, че ремонтните дейности следва да предхождат пролетното снеготопене и дъждове. Видно от представените в АОП Заповед № 12/08.01.2020 г. и Протокол № 1 от 08.01.2020 г., в кратки срокове след  ПМС 356/19.12.2019 г., възложителят е предприел действия по подготовка изпълнението на аварийно-възстановителни мероприятия на язовира. Процедурата за избор на изпълнител е стартирана с решение от 31.01.2020 г. Същевременно, в изпратените в АОП документи е посочено, че срокът за изпълнение на договора е 120 календарни дни, което означава, че реализацията ще приключи в края на пролетта и началото на лятото, респ. няма да изпревари пролетното снеготопене и интензивни валежи. В тази връзка остава спорно дали предметът на конкретното възлагане е правилно формулиран, доколкото изпълнението му ще отнеме няколко месеца и няма да е възможно да се постигне поставената цел.
С оглед на изложеното, за да се приеме, че изборът на правно основание е основателен, възложителят следва да разполага с аргументи и доказателства, че е положил дължимата грижа и въпреки това се е достигнало до възникване на критична ситуация, както и че по обективни причини не е могъл да проведе конкурентна процедура на по-ранен етап, включително и при хипотезата на чл. 178, ал. 4, вр. с ал. 2 от ЗОП. Следва да се има предвид, че избраното правно основание е приложимо, когато се ограничават единствено преките и непосредствени причини, които могат да доведат до възникване на опасност за живота и здравето на хората.

* Забележка: Съгласно чл. 229, ал. 2 от ЗОП с контрола по чл. 233 от ЗОП се оказва методическа помощ за законосъобразност при възлагането на обществени поръчки. Когато законосъобразното прилагане на избраното правно основание не е безспорно доказано при контрола и процедурата завърши със сключване на договор, АОП уведомява органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП (чл. 135, ал. 3 от ППЗОП).