Версия за печат

00140-2019-0004

BG-Ихтиман:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776299

BG412, Община Ихтиман, ул. Цар Освободител № 123, За: Цветелина Хаджийска, България 2050, Ихтиман, Тел.: 0879 242357, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 1556 от 11.11.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00140-2019-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Извършване на конкретни доставки на канцеларски и офис материали.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 86 от 20.09.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ ЕООД, с. Бистрица, ул. Попов Извор 27, България 1181, с. Бистрица, Тел.: 02 4878129, E-mail: lbexpert@abv.bg, Факс: 02 4878129

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на канцеларски и офис материали за нуждите на община Ихтиман в изпълнение на проект „Интеграция на уязвими групи и подобряване достъпа до образование в община Ихтиман“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

20.09.2019 г. 

Крайна дата

21.07.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
48322.74 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

21.07.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 91% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Поради изчерпани количества на някои от артикулите /книжки/ заложени за доставка.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
13910.24 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Посочената стойност в договора е 48 322.74 лв. без ДДС, но Ценовата оферта, която е представил изпълнителят е на стойност 15 375.84 лв. без ДДС.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

17.02.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Калоян Ангелов Илиев
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Ихтиман