Версия за печат

00140-2020-0003

BG-Ихтиман:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 329 от дата 20.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776299

BG412, Община Ихтиман, ул.Цар Освободител № 123, За: Цветелина Хаджийска, България 2050, Ихтиман, Тел.: 0359 879242357, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0359 72482550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на общинска пътна и улична мрежа в община Ихтиман“.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

При изпълнение на поръчката се извършват строително монтажни работи (СМР), във връзка с необходимостта от ремонти, рехабилитации и реконструкции на общинска пътна и улична мрежа в община Ихтиман. В зависимост от необходимостта, изпълнението включва следните дейности които са свързани с изпълнение на СМР: Изкърпване асфалтобетонова настилка със засичане с плътна смес с дебелина 4 см, включително всички свързани с това разходи /без извозване на отпадъци / Изкърпване асфалтобетонова настилка със засичане с неплътна смес с дебел. 4 см, включително всички свързани с това разходи /без извозване на отпадъци / Изкърпване асфалтобетонова настилка без засичане с плътна смес с дебелина 4 см, включително всички свързани с това разходи /без извозване на отпадъци / Фрезоване стара асфалтова настилка с деб. до 4см /без извозване на отпадъчния материал/ Машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив / Машинно полагане на неплътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив / Ръчно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив / Ръчно полагане на неплътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив / Полагане битумен разлив, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи и запълване единични пукнатини до 3мм Изкърпване асфалтова настилка по технологията „Печматик”, включваща студено изкърпване на дупки в асфалтова настилка с машина „Турбо” и валиране Повдигане и ремонт бордюри 70/30/15 Доставка и полагане бордюри 70/30/15 Доставка и полагане бордюри 18/35/50 Доставка и полагане на ревизионна шахта с размери 1.00м/1.00м, вкл. всички разходи по полагането Доставка и полагане отводнителна решетка по система АCO или еквивалентна, вкл. всички разходи по полагането Повдигане и укрепване на РШ /без стойност на гривна и капак/ Повдигане и укрепване на дъждоприемни шахти /без стойността на решетката/ Доставка и полагане бетон В20, включително всички свързани с това разходи Доставка и полагане бетон В15, включително всички свързани с това разходи Кофраж Заготовка и монтаж арматура Ф 6-12 мм, включително всички свързани с това разходи Доставка и монтаж на стоманена армировъчна мрежа ф8, 10/10, включително всички свързани с това разходи Настилка с тротоарни плочи 30/30 на пясъчна основа, включително всички свързани с това разходи Основа от заклинен трошен камък (трошенокам. настилка), включително всички свързани с това разходи Натоварване стр. отпадъци на транспорт Транспорт материали /асфалтова смес, инертни материали, фрезован материал или строителни отпадъци/ Машинен изкоп на транспорт Ръчен изкоп Доставка и полагане на тръби PP ф300 за отводняване Облицоване на земна канавка Разкъртване на бетонова настилка Обратен насип Уплътняване на изкопи Пясъчна подложка Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предмета на поръчката са включени строително-монтажни работи свързани с ремонт, рехабилитация и реконструкция на общинска пътна и улична мрежа в община Ихтиман. Конкретните видове работи (като количества) не са предварително определени, а се предвижда да бъдат конкретизирани допълнително, съобразно нуждите на Възложителя. Без яснота за количества и обеми работа, за Възложителя е изключително трудно да разграничи отделни обособени позиции в процедурата. От друга страна, организацията на работния процес, технологическата последователност и качественото изпълнение на предмета на поръчката обуславя необходимостта дейностите да се извършат от един изпълнител. В противен случай, координирането на различни изпълнители за обособените позиции би могло сериозно да застраши качественото изпълнение на поръчката.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3600000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедурата е при условията на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП при спазване на условията на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Процедурата ще се проведе при условията на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП поради прогнозната стойност на поръчката, която е под 10 000 000 лева. Провеждането на този вид процедура осигурява публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства на възложителя. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т. 4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Тони Петров Кацаров

VIII.2) Длъжност

За Кмет на община Ихтиман, съгласно Заповед №119/07.02.2020 г.