Деловодна информация
00140
12.00-85 14/04/2020 (дд/мм/гггг)
не
00140-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

408 14/04/2020 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Община Ихтиман 000776299
ул.Цар Освободител № 123
Ихтиман BG412 2050 България
Цветелина Хаджийска +359 879242357
obshtina_ihtiman@mail.bg +359 72482550

Интернет адрес/и

www.ihtiman-obshtina.com

http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
329 20/03/2020 (дд/мм/гггг)
00140-2020-0003

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

Промяната на сроковете е на основание параграф 13, ал.2 от заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т. 4 от ЗОП


14/04/2020 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Калоян Ангелов Илиев Кмет на Община Ихтиман

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Община Ихтиман 000776299
ул. Цар Освободител № 123
Ихтиман BG412 2050 България
Цветелина Хаджийска +359 879242357
obshtina_ihtiman@mail.bg +359 72482550

Интернет адрес/и

www.ihtiman-obshtina.com

http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на общинска пътна и улична мрежа в община Ихтиман“.
45233120      
Строителство

„Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на общинска пътна и улична мрежа в община Ихтиман“.
При изпълнение на поръчката се извършват строително монтажни работи (СМР), във връзка с необходимостта от ремонти, рехабилитации и реконструкции на общинска пътна и улична мрежа в община Ихтиман. В зависимост от необходимостта, изпълнението включва дейности които са свързани с изпълнение на СМР. Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация.
Раздел VI: Допълнителна информация
14/04/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   967388
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
16/04/2020 (дд/мм/гггг)
17:00
13/05/2020 (дд/мм/гггг)
17:00
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите
21/04/2020 (дд/мм/гггг)
11:00
14/05/2020 (дд/мм/гггг)
11:00Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва