Версия за печат

00140-2016-0007

BG-Ихтиман:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776299

BG412, Община Ихтиман, ул. Цар Освободител 123, За: Цветелина Николова - Хаджийска, България 2050, Ихтиман, Тел.: 0884 572759, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=3&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 394 от 13.04.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00140-2016-0007
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Основните видове дейности, включени в предмета на поръчката са: Рязане на асфалтова настилка, Разкъртване на сфалтова настилка, Битумизирана основа, Плътен асфалтобетон, Трошено каменна настилка, Изкоп до 1,2/3м, Пясъчна подложка, Обратен насип, Уплътняване на изкопи, Разкъртване на бетонова настилка, Направа на бетонова настилка, Доставка и полагане на тръби PP ф300 за отводняване, Облицоване на земна канавка, Доставка и полагане на баластра за дренаж, Превоз на инертни материали и разтвори.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 64 от 26.09.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД, гр. Брезник, ул. Георги Стефанов № 6, България 2360, Брезник, Тел.: 0892 294956, E-mail: nivel_stroy@abv.bg, Факс: 02 4444770

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Ихтиман”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

01.01.2017 г. 

Крайна дата

31.12.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
3500000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1792485.95 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Срок за изпълнение на договора e 48 месеца считано от 01.01.2017 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

25.01.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Калоян Ангелов Илиев
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Ихтиман