Версия за печат

BG-Ихтиман

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

118

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776299

BG412, Община Ихтиман, ул.Цар Освободител №123, За: Цветелина Хаджийска, България 2050, Ихтиман, Тел.: 0884 572759, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc&obj_id=1090.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на «Домашен Социален Патронаж» на община Ихтиман по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти, риба” Обособена позиция № 2 „Консерви, сухи бобови, зърнени” Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци” Обособена позиция № 4 „Мляко и млечни продукти” Обособена позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия” Обособена позиция № 6 „Захарни изделия, подправки”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

20/02/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на оферта, поставените критерии за подбор, както и образците на документи са достъпни в профила на купувача на община Ихтиман, посочен в настоящата информация. Датата, мястото и часа на отваряне на офертите е 21.02.2020 г. от 09:00 часа, в административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, 4 етаж.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/02/2020  (дд/мм/гггг)