0724 82381
Неделя, 16 май 2021
0724 82381
Неделя, 16 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 2

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
9072515Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Описание

Избор на изпълнител за изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане необходимо на община Ихтиман за кандидатстване с проект „Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Ихтиман“ по Мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“, подмярка 8.3 „Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Дата на публикуване в профила на купувача
26.01.2018 14:15
Идентификационен номер на възложителя
2
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 02.02.2018 г.
Публично отваряне на офертите
От 13:00 часа на 05.02.2018 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 22.03.2018 15:14
2. 21.02.2018 08:42
3. 12.02.2018 12:55
4. 29.01.2018 12:02
5. 26.01.2018 14:37
6. 26.01.2018 14:28
7. 26.01.2018 14:25
8. 26.01.2018 14:24
9. 26.01.2018 14:23
10. 26.01.2018 14:17