0724 82381
Неделя, 16 май 2021
0724 82381
Неделя, 16 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 1

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
9072512Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Описание

Избор на изпълнител за изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане необходимо на община Ихтиман за кандидатстване с проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Дата на публикуване в профила на купувача
26.01.2018 13:35
Идентификационен номер на възложителя
1
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 02.02.2018 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 05.02.2018 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 30.05.2018 08:24
2. 26.03.2018 13:17
3. 26.02.2018 14:12
4. 02.02.2018 17:22
5. 26.01.2018 14:13
6. 26.01.2018 13:53
7. 26.01.2018 13:51
8. 26.01.2018 13:50
9. 26.01.2018 13:48
10. 26.01.2018 13:45
11. 26.01.2018 13:43