0724 82381
Вторник, 21 септември 2021
0724 82381
Вторник, 21 септември 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в АОП
9042170Адрес в АОП
Описание

„Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на една нова асансьорна уредба за нуждите на „МБАЛ - Ихтиман" ЕООД гр. Ихтиман”. Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности: Изработването на проект за цялостен монтаж на един брой асансьор както и неговото представяне и одобряване от специализираните контролни органи.;Доставка и монтаж на един брой НОВА асансьорна уредба съгласно изработен проект от кандидата, съобразен с подробно описана в техническа спецификация, представляваща неразделна част от настоящата поръчка.; Доставка на монтажни материали за монтажа на един брой асансьор.;Адаптиране на системата за управление — командно табло, програмно осигуряване на управлението за съгласуване на различните системи съгласно нормите на БДС EN 81-1-A3 или еквивалент.; Направа на нова шахтова инсталация с осветление и всички допълнителни работи, необходими за осигуряването на нормалната и безопасна работа на асансьорите предмет на настоящата поръчка.; Строително - ремонтни работи - всички СМР, които могат да възникнат при монтажа и доставката на елементите на асансьора (например при направата на технологични отвори за изкарване и вкарване на части за асансьора и тяхната доставка на мястото на монтажа.;Представяне за узаконяване на асансьорна уредба пред ДА „МТН”;Получаване на разрешение за ползване; Оформянето на подходите към вратите на асансьора по етажите трябва да бъде обвързано с цялостната концепция за оформяне на асансьорните кабини.; Гаранционно обслужване за гаранционния срок.

Дата на публикуване в профила на купувача
26.05.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
04.06.2015г. до 17:00 часа
Публично отваряне на офертите
05.06.2015г. от 10:00 часа
Мястото на отваряне на офертите
Дата и място на разглеждане на предложенията от 10:00ч. на 05.06.2015 г. , в заседателната зала на ІV етаж в административната сграда на Община Ихтиман, с адрес: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123.


Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 02.07.2015
2. 02.07.2015
3. 26.05.2015
4. 26.05.2015
5. 26.05.2015
6. 26.05.2015
7. 26.05.2015