0724 82381
Неделя, 20 септември 2020
0724 82381
Неделя, 20 септември 2020
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура

Описание

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗОП
Община Ихтиман ще кандидатства за финансиране с проект - „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр.Ихтиман, община Ихтиман” по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Бихме искали да ни представите оферта за следния вид инвестиция, която ще бъде заявена за финансиране: ЧАСТ – ПРИЛЕЖАЩО ПРОСТРАНСТВО, съгласно приложена към настоящото уведомление Техническа спецификация.

Дата на публикуване в профила на купувача
18.09.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
до 17.00 часа на 26.09.2017 г


Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 27.09.2017
2. 27.09.2017
3. 18.09.2017
4. 18.09.2017