0724 82381
Вторник, 21 септември 2021
0724 82381
Вторник, 21 септември 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в АОП
9040310Адрес в АОП
Описание

Община Ихтиман, наричано по-нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, Ви кани за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” на Закона за обществените поръчки за услуга с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на отдел «Социален патронаж» на община Ихтиман”

Дата на публикуване в профила на купувача
30.03.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
08.04.2015г. до 17:00ч.
Публично отваряне на офертите
09.04.2015г.
Мястото на отваряне на офертите
Място, дата и час на отваряне на офертите : 09.04.2015 г. от 10:30 часа в заседателната зала на 4 (четвърти) етаж, в административната сграда на община Ихтиман, находяща се на ул."Цар Освободител" № 123 гр. Ихтиман.


Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 24.04.2015
2. 20.04.2015
3. 20.04.2015
4. 30.03.2015
5. 30.03.2015