0724 82381
Вторник, 21 септември 2021
0724 82381
Вторник, 21 септември 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в АОП
9048574Адрес в АОП
Описание

Община Ихтиман, наричано по-нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, Ви кани за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” на Закона за обществените поръчки за доставка с предмет: "Избор на изпълнител за доставка на нов лек автомобил за нуждите на община Ихтиман,,

Дата на публикуване в профила на купувача
04.12.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
14.12.2015г. до 17:00 часа
Публично отваряне на офертите
15.12.2015г. от 10:00 часа
Мястото на отваряне на офертите
Дата, място и час на отваряне на офертите: 10.00 часа на 15.12.2015г. в заседателната зала на административната сграда на община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, бул. „Цар Освободител” № 123, ІV етаж.


Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 23.12.2015
2. 23.12.2015
3. 04.12.2015
4. 04.12.2015
5. 04.12.2015
6. 04.12.2015
7. 04.12.2015