0724 82381
Събота, 25 юни 2022
0724 82381
Събота, 25 юни 2022
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура

Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2014-0006Адрес в Регистъра на АОП
Описание

Във връзка с Решение № 369/17.04.2014г. на кмета на община Ихтиман за открита процедура по чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги за управление и отчитане на проект: „Рехабилитация на общински път № 82 252 –от гара Ихтиман – село Черньово до разклона с път ІІІ – 822” по проект, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони . Договор за предоставяне на безвъздмездна финансова помощ № 23/321/01 507 от 14.12.2013г.

Дата на публикуване в профила на купувача
19.06.2015


Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 13.01.2016
2. 25.08.2015
3. 22.06.2015
4. 19.06.2015
5. 19.06.2015