0724 82381
Събота, 25 юни 2022
0724 82381
Събота, 25 юни 2022
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2016-0004Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Открита процедура
Описание

Избор на изпълнител за предоставяне на пакет консултантски услуги за реализация на проект с работно заглавие „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр.Ихтиман, община Ихтиман“, включващи: изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане необходимо на община Ихтиман за кандидатстване с проект по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., последващо изготвяне в случай на сключен договор за отпускане на финансова помощ на необходимите документации по реда на ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта, предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ, по ПРСР 2014 г.-2020 г.

Дата на публикуване в профила на купувача
12.04.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
10.05.2016 до 16:00ч.
Публично отваряне на офертите
11.05.2016 от 11:00ч.
Мястото на отваряне
Административната сграда на община Ихтиман - гр.Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123, ет. 4


Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 13.07.2016
2. 17.06.2016
3. 17.06.2016
4. 08.06.2016
5. 27.05.2016
6. 27.05.2016
7. 14.05.2016
8. 14.04.2016
9. 12.04.2016
10. 12.04.2016
11. 12.04.2016
12. 12.04.2016
13. 12.04.2016
14. 12.04.2016
15. 12.04.2016
16. 12.04.2016
17. 12.04.2016
18. 12.04.2016