0724 82381
Събота, 25 юни 2022
0724 82381
Събота, 25 юни 2022
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2016-0003Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Открита процедура
Описание

Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за проект с работно заглавие: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр. Ихтиман, община Ихтиман“, за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Дата на публикуване в профила на купувача
12.04.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
10.05.2016 до 16:00ч.
Публично отваряне на офертите
12.05.2016 от 11:00ч.
Мястото на отваряне
Административната сграда на община Ихтиман - гр.Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123, ет. 4


Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 13.07.2016
2. 09.06.2016
3. 08.06.2016
4. 27.05.2016
5. 27.05.2016
6. 11.05.2016
7. 14.04.2016
8. 12.04.2016
9. 12.04.2016
10. 12.04.2016
11. 12.04.2016
12. 12.04.2016
13. 12.04.2016
14. 12.04.2016
15. 12.04.2016
16. 12.04.2016
17. 12.04.2016