0724 82381
Вторник, 22 януари 2019
0724 82381
Вторник, 22 януари 2019
 

Профил на купувача

Информация за процедура 24

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2018-0017Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Открита процедура
Описание

„Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, зимно поддържане и снегопочистване в населените места на територията на община Ихтиман, поддържане и стопанисване на депо за битови отпадъци гр. Ихтиман”

Дата на публикуване в профила на купувача
31.12.2018 10:00
Идентификационен номер на възложителя
24
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 04.02.2019 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 05.02.2019 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 03.01.2019 12:59
2. 03.01.2019 12:33
3. 03.01.2019 12:30
4. 03.01.2019 12:28
5. 03.01.2019 12:26
6. 03.01.2019 12:23
7. 03.01.2019 12:23