Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008
 
Архив

Преписки

Сортирани по: номер    дата    заглавие   

No. 04.12-31 от 20.07.2017 : Промяна предназначението на парцел Іпо плана на с.Борика в обект за административна дейност- кметство

No. 04.12-18 от 20.07.2017 : Промяна предназначението на УПИ ІІ-1696 (бивше училище "Д.Милчев") в обект за социални дейност

No. 95.00-143 от 19.07.2017 : Провеждане на публични търгове за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Полянци

No. Гр-1230 от 19.07.2017 : Промяна в предназначението на общинско жилище /апартамент/

No. 95.00-140 от 17.07.2017 : Закупуване на земеделски недвижим имот - частна собственост в землището на с.Вакарел

No. 95.00-142 от 17.07.2017 : Отчет на Бюджета за 2016г.

No. 67.00-75 от 17.07.2017 : Съществуването на маломерни паралелки в ОУ"Христо Смирненски" с.Вакарел

No. Юл-196 от 14.07.2017 : Допускане изработване на ПУП-ПЗ и ПУП -ПП на имот № 046470 м.Герена ,землище с.Живково

No. 95.00-137 от 11.07.2017 : Предоставяне на имоти от ОПФ за възстановяване право на собственост на бивши собственици на земеделски земи

No. Гр -1084 от 10.07.2017 : Допускане изработване на ПУП-ПЗ и външни връзки за инфраструктура

No. 95.00-136 от 06.07.2017 : Включване в списъка на средищни училища на територията на община Ихтиман за учебната 2017/2018г.

No. 95.00-135 от 06.07.2017 : Приемане на стратегия за личностно развитие в община Ихтиман

No. Юл -182 от 06.07.2017 : Одобряване проект за ПУП-ПЗ за ПИ 10029 мест.Могилата , земл.с.Вакарел

No. 95.00-127 от 21.06.2017 : Продажба на масивна сграда със застроена площ от 72 кв.м. построена в УПИ № І в кв.141 по РП на гр.Ихтиман

No. 95.00-128 от 21.06.2017 : Промяна на предназначението от публична в частна общинска собственост за УПИ І-1695 в кв.84 по РП на гр.Ихтиман

No. 95.00-129 от 21.06.2017 : Удължаване на срока на договора за възлагане на управлението на "Хлебни изделия"ЕООД

No. Гр.-1183 от 20.06.2017 : Отдаване под аренда без търг или конкурс на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Стамболово

No. Гр.-721 от 20.06.2017 : Отдаване под наем без търг или конкурс на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

No. 95.00-117 от 31.05.2017 : Поправка на Решение № 267 от 30.03.2017г. на ОбС-Ихтиман

No. 06.00-93 от 29.05.2017 : Отмяна на Решение № 285/28.04.2017г. на ОбС-Ихтиман

No. 95.00-115 от 25.05.2017 : Проект за изменение и допълнение на Наредба за управлението на общинските пътища в община Ихтиман

No. 95.00-113 от 23.05.2017 : Актуализация и Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разход

No. 95.00-114 от 23.05.2017 : Промяна на структурата на общинска администрация считано от 01.07.2017г.

No. Гр-784 от 23.05.2017 : Учредяване на безвъзмездно право на ползване на ЛРД"Сокол" на стая в кметство Борика

No. 95.00-109 от 19.05.2017 : Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2017г.

No. 95.00-106 от 15.05.2017 : Приемане на Правилник за устройството и дейността на Исторически музей Ихтиман

No. 95.00-103 от 12.05.2017 : Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване ,отписване и преместване на деца в общинските детски градини територията на община Ихтиман

No. 95.00-99 от 05.05.2017 : Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Ихтиман

No. 95.00-90 от 27.04.2017 : Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2017г.

No. 95.00-78 от 21.04.2017 : Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ихтиман за 2018г.

No. 95.00-79 от 21.04.2017 : Приемане на средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в община Ихтиман за периода 2018-2020г.

No. 06.00-82 от 20.04.2017 : Отмяна на Решения на ОбС по Протокол № 17 от 30.03.2017г.

No. Юл-51 от 20.04.2017 : Допускане изработване на ПУП-ПЗ

No. Гр-447 от 20.04.2017 : Одобряване на проекти за ПИ 152037 в м."Средно Краище" с.Вакарел

No. 95.00-75 от 19.04.2017 : Провеждане на публични търгове за продажба на имоти от общинския поземлен фонд

No. 95.00-15 от 19.04.2017 : Продажба на част от УПИ № І в кв.141 по РП на гр.Ихтиман

No. 91.00-8 от 19.04.2017 : Годишен финансов отчет за дейността на МБАЛ-Ихтиман ЕООД за 2016г.

No. 91.00-8 от 18.04.2017 : Годишен финансов отчет за дейността на Медицински център І -Ихтиман ЕООД за 2016г.

No. 91.00-8 от 17.04.2017 : Годишен финансов отчет за дейността на Хлебни изделия -Ихтиман ЕООД за 2016г.

No. 95.00-69 от 11.04.2017 : Отчет за изпълнението на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ихтиман за 2016г.

No. 24.00-77 от 11.04.2017 : Предоставяне безвъзмездно за управление на помещение за нуждите на Д"СП"т

No. 67.01-8 от 04.04.2017 : Отчет за дейността на НЧ"Кирил и Методи -1928" с.Полянци за 2016г.

No. Гр-667 от 04.04.2017 : Отчет за дейността на НЧ"Зора 1931"с.Мухово за 2016г.

No. 67.01-6 от 30.03.2017 : Отчет за дейността на НЧ"Пробуда 1902"с.Черньово за 2016г.

No. 67.01-7 от 30.03.2017 : Отчет за дейността на НЧ"Просвета -1922" с.Живково за 2016г.

No. 67.00-5 от 28.03.2017 : Отчет за дейността на НЧ"Слънце-1879" Ихтиман за 2016г.

No. 67.01-4 от 24.03.2017 : Отчет за дейността на НЧ"ССветлина 1908" с.Стамболово за 2016г.

No. 67.01-3 от 07.03.2017 : Отчет за дейността на НЧ"Д-р Спас Дупаринов-1927" с Веринско за 2016г.

No. 67.01-2 от 07.03.2017 : Отчет за дейността на НЧ"Заря -1902" с.Вакарел за 2016г.

No. 95.00-38 от 27.02.2017 : Ползване на пасища ,мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2017 /2018 г.

No. 95.00-33 от 21.02.2017 : Транспортни разходи учители

No. 10.00-4 от 21.02.2017 : Частично прекратяване на договор между Община Ихтиман и НЧ"Св.св.Кирил и Методи-1928"с.Полянци

No. 06.00-38 от 21.02.2017 : Отмяна на Решение № 239/27.01.2017г.

No. Гр-108 от 21.02.2017 : Отпускане на еднократни суми от общинския бюджет за подпомагане на деца сираци и Организацията на инвалидите

Показани са документите от последните 180 дни. Тук можете да търсите в целия раздел "Преписки".

Номер на документа или дата (дд.мм.гггг, дата.месец.година)

Всички документи за периода от до (дд.мм.гггг, дата.месец.година) и/или ключова дума
*ключова дума = израз, дума или част от дума, съдържащи се в описанието или заглавието на документа.

горе