Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008
 
Архив

Преписки

Сортирани по: номер    дата    заглавие   

No. 95.00-38 от 27.02.2018 : Ползване на пасища ,мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2017 /2018 г.

No. 95.00-33 от 21.02.2017 : Транспортни разходи учители

No. 10.00-4 от 21.02.2017 : Частично прекратяване на договор между Община Ихтиман и НЧ"Св.св.Кирил и Методи-1928"с.Полянци

No. 06.00-38 от 21.02.2017 : Отмяна на Решение № 239/27.01.2017г.

No. Гр-108 от 21.02.2017 : Отпускане на еднократни суми от общинския бюджет за подпомагане на деца сираци и Организацията на инвалидите

No. 95.00-29 от 17.02.2017 : Провеждане на публичен търг за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Веринско

No. 67.00-7 от 17.02.2017 : Преобразуване на ОУ"Хр.Смирненски"с.Вакарел в Обединено училище

No. 95.00-28_17 от 15.02.2017 : Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 2016г на Община Ихтиман

No. Гр-224 от 07.02.2017 : Отпускане на персонална пенсия

No. 95.00-13 от 18.01.2017 : Отдаване под наем на земеделска земя-общинска собственост в с.Белица

No. 95.00-14 от 18.01.2017 : Промяна в предназначението на общинско жилище /апартамент/

No. 70.00-239 от 17.01.2017 : Промяна на вида собственост на полски път в землището на с.Черньово

No. Гр-92 от 17.01.2017 : Промяна в Наредбата за гробищните паркове на територията на Община Ихтиман

No. 95.00-11 от 16.01.2017 : Отмяна на Решение № 227/28.12.2016г. на ОбС-Ихтиман

No. 95.00-10 от 16.01.2017 : Приемане Отчетния доклад за дейноста на МКБППМН-Община Ихтиман за 2016г.

No. 95.00-8 от 13.01.2017 : Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Ихтиман

No. 95.00-7 от 10.01.2017 : Отдавен под наем на общински имот-петно за търговска дейност на територията на гр.Ихтиман

No. 95.00-5 от 10.01.2017 : Приемане бюджета на Община Ихтиман за 2017г.

No. 95.00-3 от 05.01.2017 : Отмяна на Решения на ОбС-Ихтиман

No. 95.00-350 от 23.12.2016 : Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Ихтиман

No. 95.00-346 от 22.12.2016 : Вътрешни компенсирани промени в Бюджета на община Ихтиман за 2016г.

No. 95.00-347 от 22.12.2016 : Вътрешни компенсирани промени в план-сметката за сметосъбиране за 2016г.

No. 95.00-349 от 22.12.2016 : Исторически музей гр.Ихтиман

No. 95.00-345 от 22.12.2016 : Кандидатстване за финансиране с проект „Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на община Ихтиман” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС

No. 95.00-344 от 21.12.2016 : Разпореждане чрез дарение на 2 бр.нови компютри за нуждите на "МБАЛ-Ихтиман" ЕООД

No. Юл-464 от 21.12.2016 : Изготвяне на проект за ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за имот № 083595 в мест."Чифлика-Север"зем.с.Живково

No. 95.00-343 от 20.12.2016 : Изготвяне на ПУП и технически проекти за проект: „ Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември” за участък Ихтиман- Септември .

No. 95.00-342 от 20.12.2016 : Приемане Правилник за организацията и дейността на набюдателната комисия при Общински съвет -Ихтиман

No. 95.00-339 от 16.12.2016 : Приемане на Общински годишен план за младежта за 2017г.

No. Гр-1791 от 16.12.2016 : Изготвяне на проект за ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за имот № 065003 в мест."Тесни ръд" земл.на с.Пауново

No. Гр-2366 от 16.12.2016 : Изготвяне на проект за ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за имот № 136082 в мест."Локвата/Потока" зем.с.Вакарел

No. 95.00-337 от 15.12.2016 : Проект на структура на управление и числения състав на Общинско горко предприятие -Ихтиман

No. 95.00-336 от 14.12.2016 : Актуализация и Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разход

No. 11.00-21 от 09.12.2016 : Актуализиране на Наредба за управлнеие на общинските пътища на територията на община Ихтиман

No. Гр-2207 от 09.12.2016 : Премахване на записа "Общински имот " за УПИ Іобщ кв.4 по плана на с.Семковци ,км.Костадинкино

No. Юл-429 от 29.11.2016 : Отдаване под аренда без търг или конкурс на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Черньово

No. 95.00-302 от 22.11.2016 : План-сметка за 2017г.

No. 95.00-301 от 16.11.2016 : Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост в община Ихтиман през 2017г.

No. 67,01-27 от 14.11.2016 : Предложение на НЧ"Заря"с.Вакарел за Годишният план за читалищната дейност на община Ихтиман предз 2017г.

No. Юл-399 от 11.11.2016 : Консултации за обхвата на ДОВОС на инвестиционно предложение за "Добив и първична преработка на строителни материали -гнайсгранити в находище"Камъка" с.Черньово, обл.София"

No. 95.00-298 от 09.11.2016 : Приемане на промени в Наредбата за условията и реда за съставянена тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане ,приемане ,изпълнеие и отчитане на общинския бюджет н

No. 67.01-25 от 09.11.2016 : План-програма за дейността на НЧ"Св.св.Кирил и Методий 1928г" с.Полянци през 2017г.

No. 67,01-26 от 09.11.2016 : Дейността на НЧ"Просвета 1922" с.Живково през 2017г.

No. 67,00-105 от 08.11.2016 : Предложение за развитие на читалищната дейност на НЧ "Светлина -1908" с.Стамболово за 2017г.

No. 95.00-296 от 07.11.2016 : Даване на съгласие на Община Ихтиман да поиска от РИОСВ част от внесените отчисления за "Определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци на община Ихтиман

No. 67.01-23 от 07.11.2016 : Годишна програма за развитието на НЧ"Слънце-1879" гр.Ихтиман за 2017 г.

No. 67,01-22 от 03.11.2016 : Предложение за дейността на НЧ"Д-р Спас Дупаринов -1927" с.Веринско за 2017 г.

No. 95.00-285 от 25.10.2016 : Вътрешни компенсирани промени на списъка за капиталови разходи

No. 95.00-283 от 19.10.2016 : Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2017г.

No. 95.00-281 от 18.10.2016 : Приемане правилник за устройство и дейността на ЦПЛР-ОДК гр.Ихтиман

No. 95.00-279 от 17.10.2016 : Приемане на Наредба за условията и реда за записване ,отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ихтиман

No. 95.00-275 от 14.10.2016 : Промяна в предназначението на общинско жилище /апартамент/

No. 67.01-21 от 07.10.2016 : Предложение за развитие на читалищната дейност на НЧ "Пробуда-1902" с.Черньово за 2017г.

Показани са документите от последните 180 дни. Тук можете да търсите в целия раздел "Преписки".

Номер на документа или дата (дд.мм.гггг, дата.месец.година)

Всички документи за периода от до (дд.мм.гггг, дата.месец.година) и/или ключова дума
*ключова дума = израз, дума или част от дума, съдържащи се в описанието или заглавието на документа.

горе