Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008
 
Архив

Решения

Сортирани по: номер    дата    заглавие   

No. 298 от 31.05.2017 : График за работата на ОбС през м.юни 2017г.

No. 297 от 31.05.2017 : Поправка на Решение № 267 от 30.03.2017г. на ОбС-Ихтиман

No. 296 от 31.05.2017 : Отмяна на Решение № 285/28.04.2017г. на ОбС-Ихтиман

No. 295 от 31.05.2017 : Учредяване на безвъзмездно право на ползване на ЛРД"Сокол" на стая в кметство Борика

No. 294 от 31.05.2017 : Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2017г.

No. 293 от 31.05.2017 : Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Ихтиман

No. 292 от 31.05.2017 : Проект за изменение и допълнение на НИзменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване ,отписване и преместване на деца в общинските детски градини територията на община Ихтиман

No. 291 от 31.05.2017 : Приемане на Правилник за устройството и дейността на Исторически музей Ихтиман

No. 290 от 31.05.2017 : Промяна на структурата на общинска администрация считано от 01.07.2017г.

No. 289 от 31.05.2017 : Актуализация и Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разход

No. 288 от 28.04.2017 : График за работата на ОбС през м.май 2017г.

No. 287 от 28.04.2017 : Одобряване на проекти за ПИ 152037 в м."Средно Краище" с.Вакарел

No. 286 от 28.04.2017 : Допускане изработване на ПУП-ПЗ за имот № 000333 м."Копинината" с.Бузяковци

No. 284 от 28.04.2017 : Предоставяне безвъзмездно за управление на помещение за нуждите на Д"СП"

No. 283 от 28.04.2017 : Провеждане на публични търгове за продажба на имоти от общинския поземлен фонд

No. 282 от 28.04.2017 : Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2017г.

No. 281 от 28.04.2017 : Представител на община Ихтиман в 40-то извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ

No. 280 от 28.04.2017 : Стратегия за развитие на образованието в община Ихтиман 2017-2020

No. 279 от 28.04.2017 : Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ихтиман за 2018г.

No. 278 от 28.04.2017 : Приемане на средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в община Ихтиман за периода 2018-2020г.

No. 277 от 28.04.2017 : Отмяна на Решения № 261 и № 262 на ОбС по Протокол № 17 от 30.03.2017г.

No. 276 от 28.04.2017 : Отчет за изпълнението на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ихтиман за 2016г.

No. 275 от 28.04.2017 : Отчет за дейността на читалищата в община Ихтиман през 2016г.

No. 274 от 28.04.2017 : Годишен финансов отчет за 2016г. на Хлебни изделия -Ихтиман ЕООД

No. 273 от 28.04.2017 : Годишен финансов отчет за 2016г. на Медицински център І -Ихтиман ЕООД

No. 272 от 28.04.2017 : Годишен финансов отчет за 2016г на МБАЛ-Ихтиман ЕООД

No. 271 от 30.03.2017 : График за работата на Общински съвет - Ихтиман през м.април 2017г.

No. 270 от 30.03.2017 : Разрешение за изготвяне на проект за ПУП-ПЗ,ПП или схема за електрозахранване и пътна връзка за имот № ПИ 105015 в м.'Делниците' , земл. с.Веринско

No. 269 от 30.03.2017 : Предоставяне безвъзмездно за управление на помещение в новострояща се болница в гр.Ихтиман на РЗОК-София област

No. 268 от 30.03.2017 : Продажба на общинско жилище /апартамент/

No. 267 от 30.03.2017 : Продажба на УПИ ХХІІ-632 в кв.31 по плана на с.Вакарел

No. 266 от 30.03.2017 : Настаняване на Кметство Полянци в сграда на бивше училище в с.Полянци

No. 265 от 30.03.2017 : Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2017г.

No. 264 от 30.03.2017 : Отписване като недължими публични общински вземания за такса битови отпадъци за сгради ,предоставени за управление на ТП ДЛС'Арамлиец'

No. 263 от 30.03.2017 : Общинска програма за закрила на детето за 2017-2018г.

No. 260 от 17.03.2017 : Подаване на проектно предложение по процедура BG05M9OP001-4.001 "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинанс

No. 259 от 28.02.2017 : График за работата на ОбС през м.март 2017г.

No. 258 от 28.02.2017 : Отпускане на персонална пенсия

No. 257 от 28.02.2017 : Отмяна на Решение № 239/27.01.2017г.

No. 256 от 28.02.2017 : Преобразуване на ОУ"Хр.Смирненски"с.Вакарел в Обединено училище

No. 255 от 28.02.2017 : Частично прекратяване на договор между Община Ихтиман и НЧ"Св.св.Кирил и Методи-1928"с.Полянци

No. 254 от 28.02.2017 : Ползване на пасища ,мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2017 /2018 г.

No. 253 от 28.02.2017 : Провеждане на публичен търг за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Веринско

No. 252 от 28.02.2017 : Отпускане на еднократни суми от общинския бюджет за подпомагане на деца сираци и Организацията на инвалидите

No. 251 от 28.02.2017 : Транспортни разходи учители

No. 250 от 28.02.2017 : Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 2016г на Община Ихтиман

No. 249 от 28.02.2017 : Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.062016г.до 31.12.2016г.

No. 248 от 14.02.2017 : Отдаване под наем без търг или конкурс на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

No. 247 от 14.02.2017 : Отписване на такси за предоставени услуги ДСП на починали лица

No. 246 от 13.02.2017 : Определяне на помещения в които клубовете на пенсионерите и инвалидите да осъществяват своята дейност

No. 245 от 27.01.2017 : График за работата на ОбС през м.февруари 2017г.

No. 244 от 27.01.2017 : Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Ихтиман

No. 243 от 27.01.2017 : Приемане Отчетния доклад за дейноста на МКБППМН-Община Ихтиман за 2016г.

No. 242 от 27.01.2017 : Приемане Правилник за организацията и дейността на набюдателната комисия при Общински съвет -Ихтиман

No. 241 от 27.01.2017 : Отмяна на Решения на ОбС-Ихтиман

No. 240 от 27.01.2017 : Отмяна на Решение № 227/28.12.2016г. на ОбС-Ихтиман

No. 238 от 27.01.2017 : Промяна в предназначението на общинско жилище /апартамент/

No. 237 от 27.01.2017 : Отдавен под наем на общински имот-петно за търговска дейност на територията на гр.Ихтиман

No. 236 от 27.01.2017 : Промяна на вида собственост на полски път в землището на с.Черньово

No. 235 от 27.01.2017 : Актуализиране на Наредба за управлнеие на общинските пътища на територията на община Ихтиман

No. 234 от 27.01.2017 : Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Ихтиман

No. 233 от 27.01.2017 : Приемане бюджета на Община Ихтиман за 2017г.

Показани са документите от последните 180 дни. Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документа или дата (дд.мм.гггг, дата.месец.година)

Всички документи за периода от до (дд.мм.гггг, дата.месец.година) и/или ключова дума
*ключова дума = израз, дума или част от дума, съдържащи се в описанието или заглавието на документа.

горе