Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008
 
Архив

Решения

Сортирани по: номер    дата    заглавие   

No. 327 от 09.08.2017 : Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2017г.

No. 326 от 09.08.2017 : Кандидатстване за финансиране с проект "Реконструкция и водопроводна мрежа с.Живково",община Ихтиман за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС

No. 325 от 28.07.2017 : График за работата на ОбС през м.септември 2017г.

No. 323 от 28.07.2017 : Допускане изработване на ПУП-ПЗ и външни връзки за инфраструктура за имот № 000089 земл.с.Венковец

No. 322 от 28.07.2017 : Допускане изработване на ПУП-ПЗ и ПУП -ПП на имот № 046470 м.Герена ,землище с.Живково

No. 321 от 28.07.2017 : Включване в списъка на средищни училища на територията на община Ихтиман за учебната 2017/2018г.

No. 320 от 28.07.2017 : Съществуването на маломерни паралелки в ОУ"Христо Смирненски" с.Вакарел

No. 319 от 28.07.2017 : Приемане на стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Ихтиман

No. 318 от 28.07.2017 : Промяна предназначението на парцел І по плана на с.Борика в обект за административна дейност- кметство

No. 317 от 28.07.2017 : Промяна предназначението на УПИ ІІ-1696 (бивше училище "Д.Милчев") в обект за социални дейност

No. 316 от 28.07.2017 : Промяна в предназначението на общинско жилище /апартамент/

No. 315 от 28.07.2017 : Промяна на предназначението от публична в частна общинска собственост на УПИ ХІІ-233 в кв.19 с площ 720 кв.м. по плана на с.Пауново

No. 314 от 28.07.2017 : Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2017г.

No. 313 от 28.07.2017 : Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2017г.

No. 312 от 28.07.2017 : Закупуване на земеделски недвижим имот - частна собственост в землището на с.Вакарел

No. 311 от 28.07.2017 : Предоставяне на имоти от ОПФ за възстановяване право на собственост на бивши собственици на земеделски земи

No. 310 от 28.07.2017 : Предложение за избиране на представител на Община Ихтиман в общото събрание на "Сирфан"АД

No. 309 от 28.07.2017 : Отчет на Бюджета за 2016г.

No. 234 от 28.07.2017 : Одобряване проект за ПУП-ПЗ за ПИ 10029.741.005 мест.Могилата , земл.с.Вакарел

No. 308 от 29.06.2017 : График за работата на ОбС през м.юли 2017г.

No. 307 от 29.06.2017 : Отдаване под аренда без търг или конкурс на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Стамболово

No. 306 от 29.06.2017 : Продажба на масивна сграда със застроена площ от 72 кв.м. построена в УПИ № І в кв.141 по РП на гр.Ихтиман

No. 305 от 29.06.2017 : Предложение за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища

No. 304 от 29.06.2017 : Откриване на процедура за приватизация на 100% от капитала на "Хлебни изделия" ЕООД

No. 303 от 29.06.2017 : Удължаване на срока на договора за възлагане на управлението на "Хлебни изделия"ЕООД

No. 302 от 29.06.2017 : Декларация относно проблеми с пречистването на отпадните води на територията на гр.Ихтиман

No. 301 от 29.06.2017 : Декларация относно честите прекъсвания на електрозахранването от страна на ЧЕЗ

No. 300 от 29.06.2017 : Промяна на предназначението от публична в частна общинска собственост за УПИ І-1695 в кв.84 по РП на гр.Ихтиман

No. 299 от 23.06.2017 : Промяна на начина на трайно ползване и вида собственост на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Полянци

No. 298 от 31.05.2017 : График за работата на ОбС през м.юни 2017г.

No. 297 от 31.05.2017 : Поправка на Решение № 267 от 30.03.2017г. на ОбС-Ихтиман

No. 296 от 31.05.2017 : Отмяна на Решение № 285/28.04.2017г. на ОбС-Ихтиман

No. 295 от 31.05.2017 : Учредяване на безвъзмездно право на ползване на ЛРД"Сокол" на стая в кметство Борика

No. 294 от 31.05.2017 : Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2017г.

No. 293 от 31.05.2017 : Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Ихтиман

No. 292 от 31.05.2017 : Проект за изменение и допълнение на НИзменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване ,отписване и преместване на деца в общинските детски градини територията на община Ихтиман

No. 291 от 31.05.2017 : Приемане на Правилник за устройството и дейността на Исторически музей Ихтиман

No. 290 от 31.05.2017 : Промяна на структурата на общинска администрация считано от 01.07.2017г.

No. 289 от 31.05.2017 : Актуализация и Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разход

No. 288 от 28.04.2017 : График за работата на ОбС през м.май 2017г.

No. 287 от 28.04.2017 : Одобряване на проекти за ПИ 152037 в м."Средно Краище" с.Вакарел

No. 286 от 28.04.2017 : Допускане изработване на ПУП-ПЗ за имот № 000333 м."Копинината" с.Бузяковци

No. 284 от 28.04.2017 : Предоставяне безвъзмездно за управление на помещение за нуждите на Д"СП"

No. 283 от 28.04.2017 : Провеждане на публични търгове за продажба на имоти от общинския поземлен фонд

No. 282 от 28.04.2017 : Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2017г.

No. 281 от 28.04.2017 : Представител на община Ихтиман в 40-то извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ

No. 280 от 28.04.2017 : Стратегия за развитие на образованието в община Ихтиман 2017-2020

No. 279 от 28.04.2017 : Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ихтиман за 2018г.

No. 278 от 28.04.2017 : Приемане на средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в община Ихтиман за периода 2018-2020г.

No. 277 от 28.04.2017 : Отмяна на Решения № 261 и № 262 на ОбС по Протокол № 17 от 30.03.2017г.

No. 276 от 28.04.2017 : Отчет за изпълнението на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ихтиман за 2016г.

No. 275 от 28.04.2017 : Отчет за дейността на читалищата в община Ихтиман през 2016г.

No. 274 от 28.04.2017 : Годишен финансов отчет за 2016г. на Хлебни изделия -Ихтиман ЕООД

No. 273 от 28.04.2017 : Годишен финансов отчет за 2016г. на Медицински център І -Ихтиман ЕООД

No. 272 от 28.04.2017 : Годишен финансов отчет за 2016г на МБАЛ-Ихтиман ЕООД

No. 271 от 30.03.2017 : График за работата на Общински съвет - Ихтиман през м.април 2017г.

No. 270 от 30.03.2017 : Разрешение за изготвяне на проект за ПУП-ПЗ,ПП или схема за електрозахранване и пътна връзка за имот № ПИ 105015 в м.'Делниците' , земл. с.Веринско

No. 269 от 30.03.2017 : Предоставяне безвъзмездно за управление на помещение в новострояща се болница в гр.Ихтиман на РЗОК-София област

No. 268 от 30.03.2017 : Продажба на общинско жилище /апартамент/

No. 267 от 30.03.2017 : Продажба на УПИ ХХІІ-632 в кв.31 по плана на с.Вакарел

No. 266 от 30.03.2017 : Настаняване на Кметство Полянци в сграда на бивше училище в с.Полянци

No. 265 от 30.03.2017 : Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2017г.

No. 264 от 30.03.2017 : Отписване като недължими публични общински вземания за такса битови отпадъци за сгради ,предоставени за управление на ТП ДЛС'Арамлиец'

No. 263 от 30.03.2017 : Общинска програма за закрила на детето за 2017-2018г.

No. 260 от 17.03.2017 : Подаване на проектно предложение по процедура BG05M9OP001-4.001 "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинанс

No. 259 от 28.02.2017 : График за работата на ОбС през м.март 2017г.

No. 258 от 28.02.2017 : Отпускане на персонална пенсия

No. 257 от 28.02.2017 : Отмяна на Решение № 239/27.01.2017г.

No. 256 от 28.02.2017 : Преобразуване на ОУ"Хр.Смирненски"с.Вакарел в Обединено училище

No. 255 от 28.02.2017 : Частично прекратяване на договор между Община Ихтиман и НЧ"Св.св.Кирил и Методи-1928"с.Полянци

No. 254 от 28.02.2017 : Ползване на пасища ,мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2017 /2018 г.

No. 253 от 28.02.2017 : Провеждане на публичен търг за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Веринско

No. 252 от 28.02.2017 : Отпускане на еднократни суми от общинския бюджет за подпомагане на деца сираци и Организацията на инвалидите

No. 251 от 28.02.2017 : Транспортни разходи учители

No. 250 от 28.02.2017 : Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 2016г на Община Ихтиман

No. 249 от 28.02.2017 : Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.062016г.до 31.12.2016г.

Показани са документите от последните 180 дни. Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документа или дата (дд.мм.гггг, дата.месец.година)

Всички документи за периода от до (дд.мм.гггг, дата.месец.година) и/или ключова дума
*ключова дума = израз, дума или част от дума, съдържащи се в описанието или заглавието на документа.

горе