Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008
 
Архив

Решения

Сортирани по: номер    дата    заглавие   

No. 259 от 28.02.2017 : График за работата на ОбС през м.март 2017г.

No. 258 от 28.02.2017 : Отпускане на персонална пенсия

No. 257 от 28.02.2017 : Отмяна на Решение № 239/27.01.2017г.

No. 256 от 28.02.2017 : Преобразуване на ОУ"Хр.Смирненски"с.Вакарел в Обединено училище

No. 255 от 28.02.2017 : Частично прекратяване на договор между Община Ихтиман и НЧ"Св.св.Кирил и Методи-1928"с.Полянци

No. 254 от 28.02.2017 : Ползване на пасища ,мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2017 /2018 г.

No. 253 от 28.02.2017 : Провеждане на публичен търг за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Веринско

No. 252 от 28.02.2017 : Отпускане на еднократни суми от общинския бюджет за подпомагане на деца сираци и Организацията на инвалидите

No. 251 от 28.02.2017 : Транспортни разходи учители

No. 250 от 28.02.2017 : Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 2016г на Община Ихтиман

No. 249 от 28.02.2017 : Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.062016г.до 31.12.2016г.

No. 248 от 14.02.2017 : Отдаване под наем без търг или конкурс на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

No. 247 от 14.02.2017 : Отписване на такси за предоставени услуги ДСП на починали лица

No. 246 от 13.02.2017 : Определяне на помещения в които клубовете на пенсионерите и инвалидите да осъществяват своята дейност

No. 245 от 27.01.2017 : График за работата на ОбС през м.февруари 2017г.

No. 244 от 27.01.2017 : Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Ихтиман

No. 243 от 27.01.2017 : Приемане Отчетния доклад за дейноста на МКБППМН-Община Ихтиман за 2016г.

No. 242 от 27.01.2017 : Приемане Правилник за организацията и дейността на набюдателната комисия при Общински съвет -Ихтиман

No. 241 от 27.01.2017 : Отмяна на Решения на ОбС-Ихтиман

No. 240 от 27.01.2017 : Отмяна на Решение № 227/28.12.2016г. на ОбС-Ихтиман

No. 238 от 27.01.2017 : Промяна в предназначението на общинско жилище /апартамент/

No. 237 от 27.01.2017 : Отдавен под наем на общински имот-петно за търговска дейност на територията на гр.Ихтиман

No. 236 от 27.01.2017 : Промяна на вида собственост на полски път в землището на с.Черньово

No. 235 от 27.01.2017 : Актуализиране на Наредба за управлнеие на общинските пътища на територията на община Ихтиман

No. 234 от 27.01.2017 : Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Ихтиман

No. 233 от 27.01.2017 : Приемане бюджета на Община Ихтиман за 2017г.

No. 232 от 28.12.2016 : График за работата на ОбС през м.януари 2017г.

No. 231 от 28.12.2016 : Приемане на Общински годишен план за младежта за 2017г.

No. 230 от 28.12.2016 : Изготвяне на проект за ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за имот № 065003 в мест."Тесни ръд" земл.на с.Пауново

No. 229 от 28.12.2016 : Изготвяне на проект за ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за имот № 136082 в мест."Локвата/Потока" зем.с.Вакарел

No. 228 от 28.12.2016 : Изготвяне на проект за ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за имот № 083595 в мест."Чифлика-Север"зем.с.Живково

No. 226 от 28.12.2016 : Изготвяне на ПУП и технически проекти за проект: „ Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември” за участък Ихтиман- Септември .

No. 225 от 28.12.2016 : Кандидатстване за финансиране с проект „Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на община Ихтиман” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС

No. 224 от 28.12.2016 : Проект на структура на управление и числения състав на Общинско горко предприятие -Ихтиман

No. 223 от 28.12.2016 : Разпореждане чрез дарение на 2 бр.нови компютри за нуждите на "МБАЛ-Ихтиман" ЕООД

No. 222 от 28.12.2016 : Исторически музей гр.Ихтиман

No. 221 от 28.12.2016 : Актуализация и Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разход

No. 220 от 28.12.2016 : Приемане на промени в Наредбата за условията и реда за съставянена тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане ,приемане ,изпълнеие и отчитане на общинския бюджет н

No. 219 от 22.12.2016 : Вътрешни компенсирани промени в план-сметката за сметосъбиране за 2016г.

No. 218 от 22.12.2016 : Вътрешни компенсирани промени в Бюджета на община Ихтиман за 2016г.

No. 217 от 30.11.2016 : График за работата на ОбС през м.декември 2016г.

No. 216 от 30.11.2016 : Приемане на годишните програми за развитиуето и дейността на читалищата в община Ихтиман през 2017г.

No. 215 от 30.11.2016 : Приемане правилник за устройството и дейността на ЦПЛР-ОДК гр.Ихтиман

No. 214 от 30.11.2016 : Отдаване под аренда без търг или конкурс на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Черньово

No. 213 от 30.11.2016 : Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост в община Ихтиман през 2017г.

No. 212 от 30.11.2016 : Даване на съгласие на Община Ихтиман да поиска от РИОСВ част от внесените отчисления за "Определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци на община Ихтиман

No. 211 от 30.11.2016 : План-сметка за 2017г.

No. 210 от 25.11.2016 : Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2016г.

No. 209 от 08.11.2016 : Учредяване на юридическо лице с нестопанска цел "Местна инициативна група "За Ихтиман"

No. 208 от 28.10.2016 : График за работата на ОбС през м. ноември 2016г.

No. 207 от 28.10.2016 : Прекратяване на административно производство за установяване публични общински вземаня за ДНИ и ТБО

No. 206 от 28.10.2016 : Прекратяване на административно производство за установяване публично общинско вземане на дънък в/у превозните срадства

No. 205 от 28.10.2016 : Промяна в предназначението на общинско жилище /апартамент/

No. 204 от 28.10.2016 : Вътрешни компенсирани промени на списъка за капиталови разходи

No. 203 от 28.10.2016 : Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2017г.

No. 202 от 28.10.2016 : Създаване на Наблюдателна камисия към Общинския съвет

No. 201 от 28.10.2016 : Приемане на Наредба за условията и реда за записване ,отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ихтиман

No. 200 от 10.10.2016 : Одобряване на ПУП в м.

No. 199 от 10.10.2016 : Даване предварително съгласие за извеждане от експлоатация на язовир "Хаджийско дере"

No. 198 от 10.10.2016 : Даване предварително съгласие за извеждане от експлоатация на язовир "Кочиово"

No. 197 от 10.10.2016 : Даване предварително съгласие за извеждане от експлоатация на язовир "Бегунчица-2"

No. 196 от 03.10.2016 : Кандидатстване на община Ихтиман с проектно предложение пред Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвес

Показани са документите от последните 180 дни. Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документа или дата (дд.мм.гггг, дата.месец.година)

Всички документи за периода от до (дд.мм.гггг, дата.месец.година) и/или ключова дума
*ключова дума = израз, дума или част от дума, съдържащи се в описанието или заглавието на документа.

горе