0724 82381
Четвъртък, 19 септември 2019
0724 82381
Четвъртък, 19 септември 2019
 

Преписки

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

95.00-275 от 15.07.2019 Възстановяване на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

67.01-7 от 29.03.2019 Доклад за осъществените дейности на НЧ"Пробуда -1902"с. Черньово през 2018г.

67.01-4 от 27.03.2019 Доклад за осъществените дейности на НЧ"Просвета -1922"с.Живково през 2018г.

67.01-5 от 27.03.2019 Доклад за осъществените дейности на НЧ"Св.св.Кирил и Методи-1928"с. Полянци през 2018г.

67.01-6 от 27.03.2019 Доклад за осъществените дейности на НЧ"Светлина -1908"с. Стамболово през 2018г.

95.00-251 от 17.06.2019 Изменение на Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

95.00-264 от 02.07.2019 Прехвърляне безвъзмездно в собственост на държавата на общинските имоти, попадащи в обхвата на одобрения проект за ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждането на ж.п. линията София – Пловдив: уч

95.00-257 от 16.07.2019 Продажба на апартамент №4 ,находящ се в гр.Ихтиман, ул."Св.Княз Борис І" №5

95.00-268 от 10.07.2019 Промяна в годишния план за развитие на социалните услуги в община Ихтиман за 2020г.

Юл-89 от 16.07.2019 Учредяване на възмездно право на строеж в полза на "Булгартрансгаз"ЕАД гр.София

29.01-85 от 15.07.2019 Формирането на разновъзрастова група в ДГ"Радост" изнесено работно място с.Стамболово

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Преписки".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе