0724 82381
Четвъртък, 18 юли 2019
0724 82381
Четвъртък, 18 юли 2019
 

Преписки

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

Гр -747/18 от 14.02.2019 Преотреждане на част от терен включен в УПИ І"Жилищен комплеск и магазини" в кв.13 по РП на гр.Ихтиман от публична в частна общинска собственост

Гр-310 от 21.03.2019 Продажба на част от сграда в кв.191 ПИ №909 по РП на гр.Ихтиман

Юл-89 от 16.07.2019 Учредяване на възмездно право на строеж в полза на "Булгартрансгаз"ЕАД гр.София

11.03-64 от 20.02.2019 Отмяна на ал.3 на чл.3 от Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Ихтиман

24.00-147 от 15.03.2019 Приемане на Общинска програма за закрила на дететео за 2019г.

26.00-1 от 20.02.2019 Отпускане на средства на дружеството на инвалидита гр.Ихтиман

29.01-85 от 15.07.2019 Формирането на разновъзрастова група в ДГ"Радост" изнесено работно място с.Стамболово

67.00-14 от 31.01.2019 Покана за спонсортво от директора на ОУ"Димчо Дебелянов"

67.01-1 от 05.03.2019 Доклад за осъществените дейности на НЧ"Спас Дупаринов -1927"с. Веринско през 2018г.

67.01-2 от 13.03.2019 Доклад за осъществените дейности на НЧ"Заря-1902"с.Вакарел през 2018г.

67.01-3 от 20.03.2019 Доклад за осъществените дейности на НЧ"Слънце-1879"гр.Ихтиман през 2018г.

67.01-4 от 27.03.2019 Доклад за осъществените дейности на НЧ"Просвета -1922"с.Живково през 2018г.

67.01-5 от 27.03.2019 Доклад за осъществените дейности на НЧ"Св.св.Кирил и Методи-1928"с. Полянци през 2018г.

67.01-6 от 27.03.2019 Доклад за осъществените дейности на НЧ"Светлина -1908"с. Стамболово през 2018г.

67.01-7 от 29.03.2019 Доклад за осъществените дейности на НЧ"Пробуда -1902"с. Черньово през 2018г.

95.00-15 от 21.01.2019 Отчетен доклад за дейността на МКБППМН -община Ихтиман през 2018г.

95.00-16 от 23.01.2019 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

95.00-17 от 23.01.2019 Обявяване на имот -публична общинска собственост, за имот-частна общинска собственост в землището на с.Стамболово

95.00-18 от 23.01.2019 Отдаване под аренда без търг или конкурс на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Черньово

95.00-21 от 24.01.2019 Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 2018г на Община Ихтиман

95.00-23 от 24.01.2019 Одобряване на задание и разрешаване изработване на ПУП-ПР ,промяна на улична отсечка по КРП на с.Бальовци

95.00-20 от 24.01.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на гр.Ихтиман

95.00-19 от 24.01.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Живково

95.00-22 от 24.01.2019 Промяна на предназначението на УПИ ІV, кв.155 по РП на гр.Ихтиман, определен за "Гражданска отбрана"

95.00-42 от 13.02.2019 Възстановяване на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

95.00-41 от 13.02.2019 Обявяване на имоти-публична общинска собственост, за имоти-частна общинска собственост в землището на с.Вакарел и с.Пауново

95.00-45 от 18.02.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имоти от общинския горски фонд в землището на с.Веринско

95.00-46 от 19.02.2019 Приемане на Общинска стратегия за подкрепя на личностно развитие на деца и ученици 2018-2020 г.

95.00-47 от 19.02.2019 Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост в землището на с.Веринско

95.00-48 от 19.02.2019 Продажба на сграда в ПИ 37 в кв.153 по РП на гр.Ихтиман

95.00-49 от 20.02.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имоти-частна общинска собственост ,находящи се в кв.54 по РП на с.Черньово

95.00-57 от 22.02.2019 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

95.00-61 от 25.02.2019 Изменение и допълнение на промени в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Ихтиман

95.00-117 от 11.03.2019 Разпореждане с предоставени от МОН училищни автобуси

95.00-132 от 13.03.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имоти-частна общинска собственост ,находящи се в кв.54 по РП на с.Черньово

95.00-151 от 18.03.2019 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

95.00-152 от 18.03.2019 Провеждане на публичени търгове за продажба на имот от общинския поземлен фонд - частна общинска собственост

95.00-154 от 19.03.2019 Приемане на Гозишен план за развитие на социалните услуги в община Ихтиман за 2020г.

95.00-153 от 19.03.2019 Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности в община Ихтиман за периода 2020-2023

95.00-156 от 20.03.2019 Продажба на ПИ 131001 по плана на земеразделяне на с.Боерица

95.00-157 от 20.03.2019 Продажба на УПИ VІІ в кв.151 по РП на гр.Ихтиман

95.00-158 от 20.03.2019 Продажба на УПИ ІІІ в кв.141 по РП на гр.Ихтиман

95.00-155 от 20.03.2019 Промяна в предназначението на 2 броя общински жилища /апартаменти/

95.00-165 от 21.03.2019 Допускане изработване на ПУП-ПП за изграждане на "Базова станция" SO1848 в землището на с.Белица

95.00-161 от 21.03.2019 Придобиване на имот

95.00-159 от 21.03.2019 Продажба на УПИ ІV -Гражданска отбрана в кв.115 по РП на Гр.Ихтиман

95.00-160 от 21.03.2019 Продажба на УПИ ХХХІХ-2522 в кв.161 по РП на гр.Ихтиман

95.00-162 от 21.03.2019 Публичен търт за продажба на имот-ЧОС ,УПИ V в кв.23 по РП на с.Селянин

95.00-251 от 17.06.2019 Изменение на Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

95.00-264 от 02.07.2019 Прехвърляне безвъзмездно в собственост на държавата на общинските имоти, попадащи в обхвата на одобрения проект за ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждането на ж.п. линията София – Пловдив: уч

95.00-268 от 10.07.2019 Промяна в годишния план за развитие на социалните услуги в община Ихтиман за 2020г.

95.00-275 от 15.07.2019 Възстановяване на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

95.00-257 от 16.07.2019 Продажба на апартамент №4 ,находящ се в гр.Ихтиман, ул."Св.Княз Борис І" №5

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Преписки".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе