0724 82381
Събота, 16 февруари 2019
0724 82381
Събота, 16 февруари 2019
 

Преписки

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

95.00-23 от 24.01.2019 Одобряване на задание и разрешаване изработване на ПУП-ПР ,промяна на улична отсечка по КРП на с.Бальовци

95.00-20 от 24.01.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на гр.Ихтиман

95.00-19 от 24.01.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Живково

95.00-22 от 24.01.2019 Промяна на предназначението на УПИ ІV, кв.155 по РП на гр.Ихтиман, определен за "Гражданска отбрана"

95.00-16 от 23.01.2019 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

95.00-17 от 23.01.2019 Обявяване на имот -публична общинска собственост, за имот-частна общинска собственост в землището на с.Стамболово

95.00-18 от 23.01.2019 Отдаване под аренда без търг или конкурс на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Черньово

95.00-15 от 21.01.2019 Отчетен доклад за дейността на МКБППМН -община Ихтиман през 2018г.

95.00-13 от 16.01.2019 Приемане бюджета на Община Ихтиман за 2019г.

95.00-8 от 09.01.2019 Изменение и допълнение на промени в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Ихтиман

Юл-386 от 18.12.2018 Отказ от общинската администрация за поставяне на слънчезащитна преграда пред Кино -клуб гр.Ихтиман

95.00-416 от 27.11.2018 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие "

95.00-412 от 21.11.2018 Определяне статута на общинско жилище/апартамент/

Юл-348 от 21.11.2018 Отдаване под наем без търг или конкурс на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

95.00-410 от 20.11.2018 Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2019г.

67.01-21 от 20.11.2018 Годишна програма за развитие на дейността на НЧ"Заря 1902" с.Вакарел за 2019г.

95.00-409 от 19.11.2018 План -сметка за 2019г.

67.01-27 от 19.11.2018 Годишна програма за развитие на дейността на НЧ"Пробуда 1902" с.Черньово за 2019г.

67.01-25 от 14.11.2018 Годишна програма за развитие на дейността на НЧ"Св.св.Кирил и Методи 1928" с.Полянци за 2019г.

95.00-408 от 13.11.2018 Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ихтиман през 2019г.

06.00-128 от 13.11.2018 Връщане от Областния управител за ново обсъждане на Решение № 513/26.10.2018

06.00-127 от 13.11.2018 Връщане от Областния управител за ново обсъждане на Решение № 514/26.10.2018

67.01-22 от 07.11.2018 Годишна програма за развитие на дейността на НЧ"Зора 1932" с. Мухово за 2019г.

67.01-23 от 07.11.2018 Годишна програма за развитие на дейността на НЧ"Просвета 1922" с.Живково за 2019г.

67.01.24 от 07.11.2018 Годишна програма за развитие на дейността на НЧ"Светлина 1908" с.Стамболово за 2019г.

67.00-21 от 05.11.2018 Годишна програма за развитие на дейността на НЧ"Слънце 1879" гр.Ихтиман за 2019г.

67.01-20 от 26.10.2018 Годишна програма за развитие на дейността на НЧ"д-р Спас Дупаринов 1927" с.Веринско за 2019г.

95.00-396 от 19.10.2018 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

95.00-394 от 19.10.2018 Продажба на УПИ ІІ в кв.141 по РП на гр.Ихтиман

95.00-392 от 18.10.2018 Отписване на несъбираемо задължение по прекратен договор за наем

Юл - 315 от 18.10.2018 Допускане изработване на ПУП-ПП за изграждане на "Базова станция" SO1848 в землището на с.Белица

Гр-1537/1811 от 18.10.2018 Промяна в предназначението на 2 броя общински жилища /апартаменти/

95.00-391 от 17.10.2018 Отпускане на дърва за огрев

95.00-390 от 16.10.2018 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018г.

Гр.-1907 от 27.09.2018 Разрешение за ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за ПИ 042068 по КВС на гр.Ихтиман ,местн.Ергешето

95.00-368 от 19.09.2018 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

95.00-369 от 19.09.2018 Отчет на "Бюджета към 30.06.2018г"

95.00-370 от 19.09.2018 Формирането на разновъзрастова група под определение минимум в ДГ"Радост"-филиал с.Стамболово

29.02-22 от 19.09.2018 Упълномощаване на представител на Община Ихтиман в 43-то извънредно общото събрание на акционерите на УМБАЛ "Света Анна"-София АД

95.00-365 от 18.09.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г.

95.00-363 от 18.09.2018 Одобряване на маломерна паралелка осми клас в Об.У"Христо Смирненски" с.Вакарел

95.00-364 от 18.09.2018 Продажба на трафопост с диспечерско наименование ТП"АПК" в ПИ№ 051006 в землище Стамболово

95.00-366 от 18.09.2018 Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв.162 ,163, 164/Мътивир/ по РП на гр.Ихтиман

95.00-367 от 18.09.2018 Сключване на договор за управление и определяне възнаграждението на управителя на "Топлофикация Ихтииман"ЕООД

15.00-9 от 14.09.2018 Упълномощаване на представител на Община Ихтиман в извънредно зааседание на общото събрание на Асоциация по В и К

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Преписки".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе