0724 82381
Сряда, 15 август 2018
0724 82381
Сряда, 15 август 2018
 

Преписки

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

95.00-282 от 20.06.2018 Отчет на Бюджета за 2017г.

Юл.-201 от 20.06.2018 Допускане за изготвяне на ПУП-ПП за обект:"Оптична кабелна свързаност между оптична магистрала на "Булгартрансгаз"ЕАД с оптична кабелна линия на територията на Софийска област"

95.00-274 от 18.06.2018 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018г.

Гр.-992 от 06.06.2018 Наименование на улица с о.т.900-901-902-903 в квартал 65 по плана на гр.Ихтиман

95.00-136 от 22.05.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г.

95.00-137 от 22.05.2018 Изменение на Решение №365/30.11.2017г. на ОбС-Ихтиман

95.00-133 от 22.05.2018 Мотивирано искане по чл.45ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ

95.00-134 от 22.05.2018 Обявяване на имот-публична общинска собственост , за имот-частна общинска собственост в землището на с.Стамболово

95.00-139 от 22.05.2018 Продажба на ПИ 2804 в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

95.00-138 от 22.05.2018 Продажба на помещение в партерен етаж на жилищен блок предвидено за изграждане на "Трафопост" в УПИ І в кв.79 по РП на гр.Ихтиман

95.00-131 от 21.05.2018 Изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища

95.00-130 от 18.05.2018 Отмяна на Решения № 645/31.08.2006г и № 646/31.08.2006г. на ОбС -Ихтиман

95.00-121 от 18.05.2018 Отписване на задължения за такси за ползване на социалната услуга "Домашен социален патронаж"

95.00-127 от 17.05.2018 Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество на община Ихтиман

95.00-128 от 17.05.2018 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018г.

Юл-144 от 16.05.2018 Допускане изработване на ПУП-ПП на Поземлен линеен обест за техническа инфраструктура в земл.с.Веринско

Гр.-654 от 14.05.2018 Промяна в предназначението на общинско жилище /апартамент/

95.00-110 от 20.04.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с помещение в кв.79 и ПИ №2804 в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

95.00-111 от 20.04.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с УПИ ІІ-в кв.6 по РП на с.Полянци

95.00-113 от 20.04.2018 Продажба на УПИ І-2502,2503 в кв.162 по РП на гр.Ихтиман

95.00-112 от 20.04.2018 Продажба на ПИ2441 в кв.172 по РП на гр.Ихтиман

95.00-114 от 20.04.2018 Продажба на УПИ VІ в кв.140 по РП на гр.Ихтиман

95.00-115 от 20.04.2018 Продажба на УПИ ХХІ в кв.65 по РП на гр.Ихтиман

95.00-109 от 18.04.2018 Енергийна ефективност на системата за улично осветление в община Ихтиман

95.00-108 от 17.04.2018 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Ихтиман , неговите комисии и взаимодействието му с общинска админстрация

95.00-106 от 16.04.2018 Приемане на Отчет за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ихтиман за 2017г.

67.01-9 от 30.03.2018 Доклад за осъществените дейности за 2017г на НЧ"Пробуда -1902"с.Черньово

67.01-8 от 29.03.2018 Доклад за осъществените дейности за 2017г на НЧ"Просвета -1922"с.Живково

67.00-7 от 29.03.2018 Доклад за осъществените дейности за 2017г на НЧ"Слънце-1879"гр.Ихтиман

67.00-6 от 29.03.2018 Доклад за осъществените дейности за 2017 г.на НЧ"Светлина -1908"с.Стамболово

67.01-4 от 28.03.2018 Доклад за осъществените дейности за 2017г на НЧ"Зоря -1932"с.Мухово

67.01-5 от 28.03.2018 Доклад за осъществените дейности за 2017г на НЧ"Кирил и Методи -1928"с.Полянци

95.00-95 от 27.03.2018 Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 2017г. на Община Ихтиман

95.00-94 от 27.03.2018 Отмяна на Решение № 595/25.04.2014г.

95.00-92 от 26.03.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с УПИ ХХІ в кв.65 по РП на гр.Ихтиман

95.00-90 от 26.03.2018 Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ихтимван 2018-2020г.

95.00-93 от 26.03.2018 Продажба на ПИ № 953051 в землището на с.Черньово

95.00-87 от 20.03.2018 Придобиване на собственост на недвижим имот в гр.Ихтиман

24.00-89 от 20.03.2018 Приемане Общинска програма за закрила на детето за 2018г.

Гр-383/454 от 20.03.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с УПИ І -2502,2503 в кв.162 и ПИ№ 2441 кв. 172 по РП на гр.Ихтиман

Гр-362 от 20.03.2018 Промяна на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост

95.00-85 от 19.03.2018 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ихтиман за 2019 г. в изпълнеине на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020г.

95.00-83 от 16.03.2018 Кандидатстване с проектно предложение пред фонд"Социална закрила" към МТСП за закупуване на оборудване за ДСП-Ихтиман

95.00-80 от 14.03.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с УПИ VІ кв. 140 по РП на гр.Ихтиман

95.00-77 от 13.03.2018 Продажба на ПИ № 047001 в землището нас.Пауново

67.01-3 от 13.03.2018 Доклад за осъществените дейности за 2017г на НЧ"Заря -1902"с.Вакарел

Гр.-337 от 08.03.2018 Допускане изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП/Външни връзки/ на имот № 084034 ,мест."Череплика" земл.Ихтиман

Гр.-338 от 08.03.2018 Допускане изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП/Външни връзки/ на имот № 084035 ,мест."Череплика" земл.Ихтиман

67.01-2 от 06.03.2018 Доклад за осъществените дейности за 2017г на НЧ"Д-р Спас Дупаринов -1927"с.Веринско

95.00-50 от 19.02.2018 Ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2018/2019г.

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Преписки".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе