0724 82381
Събота, 20 октомври 2018
0724 82381
Събота, 20 октомври 2018
 

Преписки

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

95.00-368 от 19.09.2018 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

95.00-369 от 19.09.2018 Отчет на "Бюджета към 30.06.2018г"

95.00-370 от 19.09.2018 Формирането на разновъзрастова група под определение минимум в ДГ"Радост"-филиал с.Стамболово

29.02-22 от 19.09.2018 Упълномощаване на представител на Община Ихтиман в 43-то извънредно общото събрание на акционерите на УМБАЛ "Света Анна"-София АД

95.00-365 от 18.09.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г.

95.00-363 от 18.09.2018 Одобряване на маломерна паралелка осми клас в Об.У"Христо Смирненски" с.Вакарел

95.00-364 от 18.09.2018 Продажба на трафопост с диспечерско наименование ТП"АПК" в ПИ№ 051006 в землище Стамболово

95.00-366 от 18.09.2018 Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв.162 ,163, 164/Мътивир/ по РП на гр.Ихтиман

95.00-367 от 18.09.2018 Сключване на договор за управление и определяне възнаграждението на управителя на "Топлофикация Ихтииман"ЕООД

15.00-9 от 14.09.2018 Упълномощаване на представител на Община Ихтиман в извънредно зааседание на общото събрание на Асоциация по В и К

95.00-282 от 20.06.2018 Отчет на Бюджета за 2017г.

Юл.-201 от 20.06.2018 Допускане за изготвяне на ПУП-ПП за обект:"Оптична кабелна свързаност между оптична магистрала на "Булгартрансгаз"ЕАД с оптична кабелна линия на територията на Софийска област"

95.00-274 от 18.06.2018 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018г.

Гр.-992 от 06.06.2018 Наименование на улица с о.т.900-901-902-903 в квартал 65 по плана на гр.Ихтиман

95.00-136 от 22.05.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г.

95.00-137 от 22.05.2018 Изменение на Решение №365/30.11.2017г. на ОбС-Ихтиман

95.00-133 от 22.05.2018 Мотивирано искане по чл.45ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ

95.00-134 от 22.05.2018 Обявяване на имот-публична общинска собственост , за имот-частна общинска собственост в землището на с.Стамболово

95.00-139 от 22.05.2018 Продажба на ПИ 2804 в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

95.00-138 от 22.05.2018 Продажба на помещение в партерен етаж на жилищен блок предвидено за изграждане на "Трафопост" в УПИ І в кв.79 по РП на гр.Ихтиман

95.00-131 от 21.05.2018 Изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища

95.00-130 от 18.05.2018 Отмяна на Решения № 645/31.08.2006г и № 646/31.08.2006г. на ОбС -Ихтиман

95.00-121 от 18.05.2018 Отписване на задължения за такси за ползване на социалната услуга "Домашен социален патронаж"

95.00-127 от 17.05.2018 Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество на община Ихтиман

95.00-128 от 17.05.2018 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018г.

Юл-144 от 16.05.2018 Допускане изработване на ПУП-ПП на Поземлен линеен обест за техническа инфраструктура в земл.с.Веринско

Гр.-654 от 14.05.2018 Промяна в предназначението на общинско жилище /апартамент/

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Преписки".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе