0724 82381
Петък, 19 януари 2018
0724 82381
Петък, 19 януари 2018
 

Преписки

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

95.00-265 от 19.12.2017 Преразглеждане началната цена за продажба на стояща дървесина на корен от ОбГП

95.00-264 от 19.12.2017 Преразглеждане цената за продажба на добита дървесина за асортимент"Дърва" за пространствен кубичен метър от ОбГП

95.00-262 от 18.12.2017 Вътрешни компенсирани промени в плана на списъка за капиталови разходи

95.00-261 от 18.12.2017 План-сметка за 2018г.

Гр-2346 от 18.12.2017 Допускане изработване на ПУП-ПЗ и ПП/Външни връзки за инфпаструктура/ за имот № 061033, м."Юрта", земл.с.Пауново

Гр-2336 от 15.12.2017 Отпускане на персонална пенсия на Северина Райчова Чорбаджийска

92.00-64 от 28.11.2017 Жалба до Омбудсмана на РБ от Ваня Ерменкова

95.00-234 от 22.11.2017 Отдаване под наем на общински имот-петно за монтиране на павилион за търговска дейност на територията на гр.Ихтиман

95.00-233 от 22.11.2017 Приемане на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост в община Ихтиман през 2018г.

95.00-236 от 22.11.2017 Промяна на начина на трайно ползване и вида собственост на имоти от общинския поземлен фонд

67.01-17 от 22.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Зора 1932" с.Мухово за 2018г.

67.01-18 от 22.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Кирил и Методи 1928" с.Полянци за 2018г.

95.00-231 от 21.11.2017 Вътрешни компенсирани промени в план -сметката за сметосъбиране за 2017

95.00-232 от 21.11.2017 Отпускане на средства на СЖОЗТС”Сили имам да се боря”

Гр.-666 от 21.11.2017 Отдаване под наем без търг или конкурс на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

67.01-16 от 20.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Пробуда 1902" с.Черньово за 2018г.

67.01-15 от 10.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Заря 1902" с.Вакарел за 2018г.

67.01-13 от 06.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Д-р СПас Дупаринов 1927" с.Веринско за 2018г.

67.01-14 от 06.11.2017 Годишна програма за развитие на дейността на НЧ"Слънце-1879" гр.Ихтиман за 2018г.

67.01-11 от 03.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Пробуда 1922" с.Живково за 2018г.

67.01-12 от 03.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Светлина 1908" с.Стамболово за 2018г.

95.00-210 от 19.10.2017 Допускане изработване ИПР на УПИ І-озеленяване , спортни дейности и др.в кв.140 ,гр. Ихтиман

95.00-212 от 19.10.2017 Отпускане на дърва за огрев

95.00-211 от 19.10.2017 Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2018г.

95.00-208 от 18.10.2017 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2017г. с УПИ ІІІ-1696 в кв.84 по РП на гр.Ихтиман

95.00-206 от 18.10.2017 Провеждане на публичен търг за продажба на помещение със светла площ от 22 кв.м.,находящо се на партерен етаж на жилищен блок в ПИ 1387 ,в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

95.00-199 от 11.10.2017 Изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на община Ихтиман

95.00-197 от 10.10.2017 Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

95.00-194 от 06.10.2017 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2017г. с петно с пл.№2563 в УПИ ІІ-2801 в кв.194 по РП гр.Ихтиман

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Преписки".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе