0724 82381
Неделя, 22 април 2018
0724 82381
Неделя, 22 април 2018
 

Преписки

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

95.00-109 от 18.04.2018 Енергийна ефективност на системата за улично осветление в община Ихтиман

95.00-106 от 16.04.2018 Приемане на Отчет за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ихтиман за 2017г.

67.01-9 от 30.03.2018 Доклад за осъществените дейности за 2017г на НЧ"Пробуда -1902"с.Черньово

67.01-8 от 29.03.2018 Доклад за осъществените дейности за 2017г на НЧ"Просвета -1922"с.Живково

67.00-7 от 29.03.2018 Доклад за осъществените дейности за 2017г на НЧ"Слънце-1879"гр.Ихтиман

67.00-6 от 29.03.2018 Доклад за осъществените дейности за 2017 г.на НЧ"Светлина -1908"с.Стамболово

67.01-4 от 28.03.2018 Доклад за осъществените дейности за 2017г на НЧ"Зоря -1932"с.Мухово

67.01-5 от 28.03.2018 Доклад за осъществените дейности за 2017г на НЧ"Кирил и Методи -1928"с.Полянци

95.00-95 от 27.03.2018 Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 2017г. на Община Ихтиман

95.00-94 от 27.03.2018 Отмяна на Решение № 595/25.04.2014г.

95.00-92 от 26.03.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с УПИ ХХІ в кв.65 по РП на гр.Ихтиман

95.00-90 от 26.03.2018 Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ихтимван 2018-2020г.

95.00-93 от 26.03.2018 Продажба на ПИ № 953051 в землището на с.Черньово

95.00-87 от 20.03.2018 Придобиване на собственост на недвижим имот в гр.Ихтиман

24.00-89 от 20.03.2018 Приемане Общинска програма за закрила на детето за 2018г.

Гр-383/454 от 20.03.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с УПИ І -2502,2503 в кв.162 и ПИ№ 2441 кв. 172 по РП на гр.Ихтиман

Гр-362 от 20.03.2018 Промяна на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост

95.00-85 от 19.03.2018 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ихтиман за 2019 г. в изпълнеине на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020г.

95.00-83 от 16.03.2018 Кандидатстване с проектно предложение пред фонд"Социална закрила" към МТСП за закупуване на оборудване за ДСП-Ихтиман

95.00-80 от 14.03.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с УПИ VІ кв. 140 по РП на гр.Ихтиман

95.00-77 от 13.03.2018 Продажба на ПИ № 047001 в землището нас.Пауново

67.01-3 от 13.03.2018 Доклад за осъществените дейности за 2017г на НЧ"Заря -1902"с.Вакарел

Гр.-337 от 08.03.2018 Допускане изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП/Външни връзки/ на имот № 084034 ,мест."Череплика" земл.Ихтиман

Гр.-338 от 08.03.2018 Допускане изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП/Външни връзки/ на имот № 084035 ,мест."Череплика" земл.Ихтиман

67.01-2 от 06.03.2018 Доклад за осъществените дейности за 2017г на НЧ"Д-р Спас Дупаринов -1927"с.Веринско

95.00-50 от 19.02.2018 Ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2018/2019г.

95.00-49 от 15.02.2018 Промяна на основните месечни възнаграждения на избираемите кметове

95.00-47 от 14.02.2018 Отдаване под наем без търг или конкурс на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Белица

95.00-48 от 14.02.2018 Провеждане на публичен търг за продажба на имоти от общинския поземлен фонд

48.00-1 от 14.02.2018 Отпускане на средства на дружеството на инвалидите гр.Ихтиман

Гр.-87 от 09.02.2018 Допускане изработване на ПУП-ПЗ и ПП/Външни връзки за инфпаструктура/ за имот № 224035 ,мест."Барачица" ,земл.с.Вакарел

95.00-42 от 08.02.2018 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие "

95.00-19 от 17.01.2018 Отдаване под наем на общински имот-петно за монтиране на павилион за търговска дейност в кв.10 на територията на гр.Ихтиман

95.00-20 от 17.01.2018 Отдаване под наем на общински имот-петно за монтиране на павилион за търговска дейност в кв.13 на територията на гр.Ихтиман

Гр-2379/17 от 11.01.2018 Наименование на улица с о.т.636-636а-636б-636в в квартал 175 по плана на гр.Ихтиман

95.00-11 от 09.01.2018 Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество на община Ихтиман

95.00-12 от 09.01.2018 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Ихтиман , неговите комисии и взаимодействието му с общинска админстрация

95.00-265 от 19.12.2017 Преразглеждане началната цена за продажба на стояща дървесина на корен от ОбГП

95.00-264 от 19.12.2017 Преразглеждане цената за продажба на добита дървесина за асортимент"Дърва" за пространствен кубичен метър от ОбГП

95.00-262 от 18.12.2017 Вътрешни компенсирани промени в плана на списъка за капиталови разходи

95.00-261 от 18.12.2017 План-сметка за 2018г.

Гр-2346 от 18.12.2017 Допускане изработване на ПУП-ПЗ и ПП/Външни връзки за инфпаструктура/ за имот № 061033, м."Юрта", земл.с.Пауново

Гр-2336 от 15.12.2017 Отпускане на персонална пенсия на Северина Райчова Чорбаджийска

92.00-64 от 28.11.2017 Жалба до Омбудсмана на РБ от Ваня Ерменкова

95.00-234 от 22.11.2017 Отдаване под наем на общински имот-петно за монтиране на павилион за търговска дейност на територията на гр.Ихтиман

95.00-233 от 22.11.2017 Приемане на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост в община Ихтиман през 2018г.

95.00-236 от 22.11.2017 Промяна на начина на трайно ползване и вида собственост на имоти от общинския поземлен фонд

67.01-17 от 22.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Зора 1932" с.Мухово за 2018г.

67.01-18 от 22.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Кирил и Методи 1928" с.Полянци за 2018г.

95.00-231 от 21.11.2017 Вътрешни компенсирани промени в план -сметката за сметосъбиране за 2017

95.00-232 от 21.11.2017 Отпускане на средства на СЖОЗТС”Сили имам да се боря”

Гр.-666 от 21.11.2017 Отдаване под наем без търг или конкурс на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

67.01-16 от 20.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Пробуда 1902" с.Черньово за 2018г.

67.01-15 от 10.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Заря 1902" с.Вакарел за 2018г.

67.01-13 от 06.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Д-р СПас Дупаринов 1927" с.Веринско за 2018г.

67.01-14 от 06.11.2017 Годишна програма за развитие на дейността на НЧ"Слънце-1879" гр.Ихтиман за 2018г.

67.01-11 от 03.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Пробуда 1922" с.Живково за 2018г.

67.01-12 от 03.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Светлина 1908" с.Стамболово за 2018г.

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Преписки".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе