0724 82381
Понеделник, 19 февруари 2018
0724 82381
Понеделник, 19 февруари 2018
 

Бюджет

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

1 от 09.02.2018 БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА

1 от 18.12.2017 ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА

29.03.2017 Бюджет 2017 година

29.02.2016 Бюджет и капиталови разходи - 2016 година

29.02.2016 Решение на ОбС - бюджет 2016 година

27.01.2016 Проект за бюджет за 2016 година

горе

Отчети

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

30.09.2017 Отчет за касовото изпълнение на бюджета за ІІІ тримесечие

31.03.2017 Месечен отчет - МАРТ 2017

28.02.2017 Месечен отчет - ФЕВРУАРИ 2017

31.01.2017 Месечен отчет - ЯНУАРИ 2017

30.09.2016 Тримесечен отчет - III ТРИМЕСЕЧИЕ 2016

31.08.2016 Месечен отчет - АВГУСТ 2016

31.07.2016 Месечен отчет - ЮЛИ 2016

30.06.2016 Тримесечен отчет - II ТРИМЕСЕЧИЕ 2016

31.05.2016 Месечен отчет - МАЙ 2016

30.04.2016 Месечен отчет - АПРИЛ 2016

31.03.2016 Тримесечен отчет - I ТРИМЕСЕЧИЕ 2016

29.02.2016 Месечен отчет - ФЕВРУАРИ 2016

31.01.2016 Месечен отчет - ЯНУАРИ 2016

горе

Баланси

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

0400105117 от 14.09.2017 ОДИТЕН ДОКЛАД

Годишен финансов отчет на Община Ихтиман за 2016 година

377 от 14.09.2017 ОДИТНО СТАНОВИЩЕ

Годишен финансов отчет на Община Ихтиман за 2016 година

01.04.2017 Баланс I тримесечие 2017

БАЛАНС 2016

13.09.2016 Баланс 2015

13.09.2016 Одитен доклад 2015

13.09.2016 Отчет приходи-разходи 2015

21.01.2016 Баланс 2014

горе

Прогнози и проекти

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

29.03.2017 Прогноза 2018-2020

12.08.2015 Тригодишна прогноза 2016-2018

горе

Декларации и заявления

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

7 от 05.12.2017 ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

6 от 05.12.2017 ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

5 от 05.12.2017 ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

4 от 05.12.2017 ИСКАНЕ за административна услуга за местни данъци и такси

3 от 05.12.2017 ЗАЯВЛЕНИЕ за корекция

2 от 05.12.2017 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА ПО ЧЛ. 264, АЛ.1 ОТ ДОПК

1 от 05.12.2017 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 71, т. 1 от Закона за местните данъци и такси

горе

Не са намерени документи, отговарящи на критериите.

Заповеди

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

90 от 23.01.2018 ЗАПОВЕД № 90 от 23.01.2018 Г.

Допускане изработване на ПУП - П3 и ПП (външни връзки за инфраструктура) за имот № 061033

88 от 23.01.2018 ЗАПОВЕД № 88 от 23.01.2018 Г.

Допускане изработване на ПУП - П3 и ПП (външни връзки за инфраструктура) за имот № 007093

1555 от 14.12.2017 ЗАПОВЕД № 1555 от 14.12.2017 Г.

Заявление с вх. № Юл-276/26.09.2017 г.

1462 от 01.12.2017 ЗАПОВЕД № 1462 от 01.12.2017 Г.

Изготвяне на проект за ПУП - П3 и ПУП - ПП за ПИ 042068

1196 от 29.09.2017 ЗАПОВЕД № 1196 от 29.09.2017 Г.

Заявление с вх. № Гр - 1084/06.06.2017 г.

1195 от 29.09.2017 ЗАПОВЕД № 1195 от 29.09.2017 Г.

Заявление с вх. № Юл - 196/07.07.2017 г.

горе

Информационен бюлетин

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

139 от 10.11.2017 Брой 139

138 от 27.10.2017 Брой 138

137 от 16.10.2017 Брой 137

136 от 25.09.2017 Брой 136

135 от 25.08.2017 Брой 135

134 от 11.08.2017 Брой 134

133 от 21.07.2017 Брой 133

132 от 07.07.2017 Брой 132

131 от 23.06.2017 Брой 131

130 от 15.06.2017 Брой 130

129 от 26.05.2017 Брой 129

128 от 15.05.2017 Брой 128

127 от 24.04.2017 Брой 127

126 от 10.04.2017 Брой 126

125 от 24.03.2017 Брой 125

124 от 13.03.2017 Брой 124

123 от 24.02.2017 Брой 123

Показани са документите от последната година.
Тук можете да търсите в целия раздел "Информационен бюлетин".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе

Нормативна база

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

10 от 07.12.2017 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

горе

Обяви

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

3 от 02.02.2018 На 23.02.2018г /петък/ от 14.00ч СЕСИЯ

2 от 02.02.2018 На 16.02.2018г./петък / от 16.00ч. ПК „Образование” , ПК”Спорт и социални дейности” и ПК"Юридическа"

1 от 02.02.2018 На 15.02.2018г./четвъртък / от 16.00ч. ПК "Икономическа", ПК"Общинска собственост" и ПК"Контрол по строителството"

горе

Преписки

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

95.00-19 от 17.01.2018 Отдаване под наем на общински имот-петно за монтиране на павилион за търговска дейност в кв.10 на територията на гр.Ихтиман

95.00-20 от 17.01.2018 Отдаване под наем на общински имот-петно за монтиране на павилион за търговска дейност в кв.13 на територията на гр.Ихтиман

Гр-2379/17 от 11.01.2018 Наименование на улица с о.т.636-636а-636б-636в в квартал 175 по плана на гр.Ихтиман

95.00-11 от 09.01.2018 Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество на община Ихтиман

95.00-12 от 09.01.2018 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Ихтиман , неговите комисии и взаимодействието му с общинска админстрация

95.00-265 от 19.12.2017 Преразглеждане началната цена за продажба на стояща дървесина на корен от ОбГП

95.00-264 от 19.12.2017 Преразглеждане цената за продажба на добита дървесина за асортимент"Дърва" за пространствен кубичен метър от ОбГП

95.00-262 от 18.12.2017 Вътрешни компенсирани промени в плана на списъка за капиталови разходи

95.00-261 от 18.12.2017 План-сметка за 2018г.

Гр-2346 от 18.12.2017 Допускане изработване на ПУП-ПЗ и ПП/Външни връзки за инфпаструктура/ за имот № 061033, м."Юрта", земл.с.Пауново

Гр-2336 от 15.12.2017 Отпускане на персонална пенсия на Северина Райчова Чорбаджийска

92.00-64 от 28.11.2017 Жалба до Омбудсмана на РБ от Ваня Ерменкова

95.00-234 от 22.11.2017 Отдаване под наем на общински имот-петно за монтиране на павилион за търговска дейност на територията на гр.Ихтиман

95.00-233 от 22.11.2017 Приемане на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост в община Ихтиман през 2018г.

95.00-236 от 22.11.2017 Промяна на начина на трайно ползване и вида собственост на имоти от общинския поземлен фонд

67.01-17 от 22.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Зора 1932" с.Мухово за 2018г.

67.01-18 от 22.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Кирил и Методи 1928" с.Полянци за 2018г.

95.00-231 от 21.11.2017 Вътрешни компенсирани промени в план -сметката за сметосъбиране за 2017

95.00-232 от 21.11.2017 Отпускане на средства на СЖОЗТС”Сили имам да се боря”

Гр.-666 от 21.11.2017 Отдаване под наем без търг или конкурс на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

67.01-16 от 20.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Пробуда 1902" с.Черньово за 2018г.

67.01-15 от 10.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Заря 1902" с.Вакарел за 2018г.

67.01-13 от 06.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Д-р СПас Дупаринов 1927" с.Веринско за 2018г.

67.01-14 от 06.11.2017 Годишна програма за развитие на дейността на НЧ"Слънце-1879" гр.Ихтиман за 2018г.

67.01-11 от 03.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Пробуда 1922" с.Живково за 2018г.

67.01-12 от 03.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Светлина 1908" с.Стамболово за 2018г.

95.00-210 от 19.10.2017 Допускане изработване ИПР на УПИ І-озеленяване , спортни дейности и др.в кв.140 ,гр. Ихтиман

95.00-212 от 19.10.2017 Отпускане на дърва за огрев

95.00-211 от 19.10.2017 Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2018г.

95.00-208 от 18.10.2017 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2017г. с УПИ ІІІ-1696 в кв.84 по РП на гр.Ихтиман

95.00-206 от 18.10.2017 Провеждане на публичен търг за продажба на помещение със светла площ от 22 кв.м.,находящо се на партерен етаж на жилищен блок в ПИ 1387 ,в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

95.00-199 от 11.10.2017 Изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на община Ихтиман

95.00-197 от 10.10.2017 Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

95.00-194 от 06.10.2017 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2017г. с петно с пл.№2563 в УПИ ІІ-2801 в кв.194 по РП гр.Ихтиман

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Преписки".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

402 от 31.01.2018 График за работата на ОбС през м.февруари 2018г

401 от 31.01.2018 Отпускане на персонална пенсия на Лидия Велкова Любомирова от гр.Ихтиман

400 от 31.01.2018 Приемане Отчетния доклад за дейността н МКБППМН-за 2017г.

399 от 31.01.2018 Допускане за изработване на проект ПУП-ПП за ПИ 953037 по КВС м.”Селото” зем.Ихтиман

398 от 31.01.2018 Наименование на улица в кв.175 по РП –Ихтиман

397 от 31.01.2018 Отдаване под наем на помещение в сградата на УПИ ІІ-1696 кв.84 РП-Ихтиман

396 от 31.01.2018 Отдаване под наем на общински имот-петно за монтиране на павилион за търговска дейност в кв.13 на територията на гр.Ихтиман

395 от 31.01.2018 Отдаване под наем на общински имот-петно за монтиране на павилион за търговска дейност в кв.10 на територията на гр.Ихтиман

394 от 31.01.2018 Отдаване под аренда без търг или конкурс на имоти от ОбПФ/Полянци ,Вакарел/

393 от 31.01.2018 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018г.

392 от 31.01.2018 Кандидатстване на общината Приоритетна ос 3 ”Околна среда” на Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020

391 от 31.01.2018 Кандидатстване на общината по Приоритетна ос 2 ”Младежи” на Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020,

390 от 31.01.2018 кандидатстването на община Ихтиман с проектно предложение „Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Ихтиман“

389 от 31.01.2018 Реализирането на проект „Реконструкция на общински сгради в гр. Ихтиман и селата Вакарел и Живково, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност

388 от 31.01.2018 кандидатстването на община Ихтиман с проектно предложение „Реконструкция на общински сгради в гр. Ихтиман и селата Вакарел и Живково, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност”

387 от 31.01.2018 Реализирането на проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Ихтиман и селата Вакарел и Черньово, община Ихтиман“

386 от 31.01.2018 кандидатстването на община Ихтиман с проектно предложение „Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Ихтиман и селата Вакарел и Черньово, община Ихтиман“ пред Държавен фонд „Земеделие

385 от 31.01.2018 Реализирането на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман”

384 от 31.01.2018 Кандидатстването на община Ихтиман с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“

383 от 31.01.2018 Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество на община Ихтиман

381 от 31.01.2018 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Ихтиман , неговите комисии и взаимодействието му с общинска админстрация

380 от 31.01.2018 Приемане Бюджета на община Ихтиман за 2018г.

379 от 28.12.2017 График за работата на ОбС през м. януари 2018г.

378 от 28.12.2017 Отпускане на персонална пенсия на Северина Райчова Чорбаджийска

377 от 28.12.2017 Отчет на Председателя на ОбС за 2017г.

376 от 28.12.2017 Допускане изработване на ПУП-ПЗ и ПП/Външни връзки за инфпаструктура/ за имот № 061033, м."Юрта", земл.с.Пауново

375 от 28.12.2017 Преразглеждане цената за продажба на добита дървесина за асортимент"Дърва" за пространствен кубичен метър от ОбГП

374 от 28.12.2017 Преразглеждане началната цена за продажба на стояща дървесина на корен от ОбГП

373 от 28.12.2017 Вътрешни компенсирани промени в плана на списъка за капиталови разходи

372 от 28.12.2017 План-сметка за 2018г.

371 от 30.11.2017 График за работата на ОбС през м. декември 2017г.

370 от 30.11.2017 Определяне представител на община Ихтиман в комисията за изработване на областна здравна карта

369 от 30.11.2017 Допускане изработване на ПУП-ПЗ и ПУП -ПП на имот № 007093 м."Царчино" ,землище гр.Ихтиман

368 от 30.11.2017 Приемане на годишните програми на читалищата в община Ихтиман за 2018г.

367 от 30.11.2017 Промяна на начина на трайно ползване и вида собственост на имот в с.Белица

366 от 30.11.2017 Отдаване под наем без търг или конкурс на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

365 от 30.11.2017 Отдаване под наем на общински имот-петно за монтиране на павилион за търговска дейност на територията на гр.Ихтиман

364 от 30.11.2017 Приемане на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост в община Ихтиман през 2018г.

363 от 30.11.2017 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на месните такси и цени на услугите на територията на община Ихтиман

362 от 30.11.2017 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие "

361 от 30.11.2017 Отмяна на Решение № 350/27.10.2017г.

360 от 30.11.2017 Отпускане на средства на СЖОЗТС”Сили имам да се боря”

359 от 30.11.2017 Вътрешни компенсирани промени в план -сметката за сметосъбиране за 2017

358 от 27.10.2017 График за работата на ОбС през м. ноември 2017г.

357 от 27.10.2017 Удостояване с почетно звание"Почетен гражданин на град Ихтиман"

356 от 27.10.2017 Допускане изработване ИПР на УПИ І-озеленяване , спортни дейности и др.в кв.140 ,гр. Ихтиман

355 от 27.10.2017 Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

354 от 27.10.2017 Провеждане на публичен търг за продажба на помещение със светла площ от 22 кв.м.,находящо се на партерен етаж на жилищен блок в ПИ 1387 ,в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

353 от 27.10.2017 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2017г. с петно с пл.№2563 в УПИ ІІ-2801 в кв.194 по РП гр.Ихтиман

352 от 27.10.2017 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2017г. с УПИ ІІІ-1696 в кв.84 по РП на гр.Ихтиман

351 от 27.10.2017 Учредяване на безвъзмездно право на управление за нуждите на НОИ

349 от 27.10.2017 Изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на община Ихтиман

348 от 27.10.2017 Отпускане на дърва за огрев

347 от 27.10.2017 Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2018г.

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе

Протоколи

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

27 от 31.01.2018 ПРОТОКОЛ № 27

26 от 28.12.2017 ПРОТОКОЛ № 26

25 от 30.11.2017 ПРОТОКОЛ № 25

24 от 27.10.2017 ПРОТОКОЛ № 24

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Протоколи".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе