0724 82381
Понеделник, 11 декември 2017
0724 82381
Понеделник, 11 декември 2017
 

Бюджет

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

29.03.2017 Бюджет 2017 година

29.02.2016 Бюджет и капиталови разходи - 2016 година

29.02.2016 Решение на ОбС - бюджет 2016 година

27.01.2016 Проект за бюджет за 2016 година

горе

Отчети

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

30.09.2017 Отчет за касовото изпълнение на бюджета за ІІІ тримесечие

31.03.2017 Месечен отчет - МАРТ 2017

28.02.2017 Месечен отчет - ФЕВРУАРИ 2017

31.01.2017 Месечен отчет - ЯНУАРИ 2017

30.09.2016 Тримесечен отчет - III ТРИМЕСЕЧИЕ 2016

31.08.2016 Месечен отчет - АВГУСТ 2016

31.07.2016 Месечен отчет - ЮЛИ 2016

30.06.2016 Тримесечен отчет - II ТРИМЕСЕЧИЕ 2016

31.05.2016 Месечен отчет - МАЙ 2016

30.04.2016 Месечен отчет - АПРИЛ 2016

31.03.2016 Тримесечен отчет - I ТРИМЕСЕЧИЕ 2016

29.02.2016 Месечен отчет - ФЕВРУАРИ 2016

31.01.2016 Месечен отчет - ЯНУАРИ 2016

горе

Баланси

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

0400105117 от 14.09.2017 ОДИТЕН ДОКЛАД

Годишен финансов отчет на Община Ихтиман за 2016 година

377 от 14.09.2017 ОДИТНО СТАНОВИЩЕ

Годишен финансов отчет на Община Ихтиман за 2016 година

01.04.2017 Баланс I тримесечие 2017

БАЛАНС 2016

13.09.2016 Баланс 2015

13.09.2016 Одитен доклад 2015

13.09.2016 Отчет приходи-разходи 2015

21.01.2016 Баланс 2014

горе

Прогнози и проекти

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

29.03.2017 Прогноза 2018-2020

12.08.2015 Тригодишна прогноза 2016-2018

горе

Декларации и заявления

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

7 от 05.12.2017 ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

6 от 05.12.2017 ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

5 от 05.12.2017 ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

4 от 05.12.2017 ИСКАНЕ за административна услуга за местни данъци и такси

3 от 05.12.2017 ЗАЯВЛЕНИЕ за корекция

2 от 05.12.2017 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА ПО ЧЛ. 264, АЛ.1 ОТ ДОПК

1 от 05.12.2017 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 71, т. 1 от Закона за местните данъци и такси

горе

Не са намерени документи, отговарящи на критериите.

Информационен бюлетин

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

139 от 10.11.2017 Брой 139

138 от 27.10.2017 Брой 138

137 от 16.10.2017 Брой 137

136 от 25.09.2017 Брой 136

135 от 25.08.2017 Брой 135

134 от 11.08.2017 Брой 134

133 от 21.07.2017 Брой 133

132 от 07.07.2017 Брой 132

131 от 23.06.2017 Брой 131

130 от 15.06.2017 Брой 130

129 от 26.05.2017 Брой 129

128 от 15.05.2017 Брой 128

127 от 24.04.2017 Брой 127

126 от 10.04.2017 Брой 126

125 от 24.03.2017 Брой 125

124 от 13.03.2017 Брой 124

123 от 24.02.2017 Брой 123

122 от 10.02.2017 Брой 122

121 от 27.01.2017 Брой 121

120 от 13.01.2017 Брой 120

119 от 27.12.2016 Брой 119

118 от 12.12.2016 Брой 118

Показани са документите от последната година.
Тук можете да търсите в целия раздел "Информационен бюлетин".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе

Нормативна база

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

10 от 07.12.2017 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

25 от 15.02.2017 Наредба за символиката на гр.Ихтиман

24 от 15.02.2017 Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Ихтиман

23 от 15.02.2017 Наредба за притежаването, отглеждането и развъждането на домашни животни на територията на община Ихтиман

22 от 15.02.2017 Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в община Ихтиман

21 от 15.02.2017 Наредба за управление на горските територии общинска собственост

20 от 15.02.2017 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища

19 от 15.02.2017 Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225а,ал.3 от ЗУТ

18 от 15.02.2017 Наредба по чл.196,ал.5 от ЗУТ за премахване на строежи

17 от 15.02.2017 Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности

16 от 15.02.2017 Наредба за рекламната дейност на територията на Община Ихтиман

15 от 15.02.2017 Наредба за организация и управление на Общинските пазари на територията на община Ихтиман

14 от 15.02.2017 Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг

13 от 15.02.2017 Наредба за гробищните паркове на територията на община Ихтиман

12 от 15.02.2017 Наредба за упражняване правата на общината върху общинските предприятия и капитала на търговските дружества

11 от 27.01.2017 Наредба за управлнеие на общинските пътища на територията на община Ихтиман

9 от 28.12.2016 Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне , обсъждане, приемане , изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ихтиман

горе

Обяви

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

3 от 05.12.2017 На 28.12.2017г/четвъртък/ ат 14.00ч. СЕСИЯ

2 от 05.12.2017 На 22.12.2017г./петък / от 16.00ч. ПК "Икономическа", ПК"Общинска собственост" и ПК"Контрол по строителството"

1 от 05.12.2017 На 21.12.2017г./четвъртък / от 16.00ч ПК"Образование",ПК"Юридическа" и ПК"Спрот"

горе

Преписки

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

95.00-234 от 22.11.2017 Отдаване под наем на общински имот-петно за монтиране на павилион за търговска дейност на територията на гр.Ихтиман

95.00-233 от 22.11.2017 Приемане на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост в община Ихтиман през 2018г.

95.00-236 от 22.11.2017 Промяна на начина на трайно ползване и вида собственост на имоти от общинския поземлен фонд

67.01-17 от 22.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Зора 1932" с.Мухово за 2018г.

67.01-18 от 22.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Кирил и Методи 1928" с.Полянци за 2018г.

95.00-231 от 21.11.2017 Вътрешни компенсирани промени в план -сметката за сметосъбиране за 2017

95.00-232 от 21.11.2017 Отпускане на средства на СЖОЗТС”Сили имам да се боря”

Гр.-666 от 21.11.2017 Отдаване под наем без търг или конкурс на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

67.01-16 от 20.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Пробуда 1902" с.Черньово за 2018г.

67.01-15 от 10.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Заря 1902" с.Вакарел за 2018г.

67.01-13 от 06.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Д-р СПас Дупаринов 1927" с.Веринско за 2018г.

67.01-14 от 06.11.2017 Годишна програма за развитие на дейността на НЧ"Слънце-1879" гр.Ихтиман за 2018г.

67.01-11 от 03.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Пробуда 1922" с.Живково за 2018г.

67.01-12 от 03.11.2017 Годишен план за читалищната дейност на НЧ"Светлина 1908" с.Стамболово за 2018г.

95.00-210 от 19.10.2017 Допускане изработване ИПР на УПИ І-озеленяване , спортни дейности и др.в кв.140 ,гр. Ихтиман

95.00-212 от 19.10.2017 Отпускане на дърва за огрев

95.00-211 от 19.10.2017 Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2018г.

95.00-208 от 18.10.2017 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2017г. с УПИ ІІІ-1696 в кв.84 по РП на гр.Ихтиман

95.00-206 от 18.10.2017 Провеждане на публичен търг за продажба на помещение със светла площ от 22 кв.м.,находящо се на партерен етаж на жилищен блок в ПИ 1387 ,в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

95.00-199 от 11.10.2017 Изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на община Ихтиман

95.00-197 от 10.10.2017 Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

95.00-194 от 06.10.2017 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2017г. с петно с пл.№2563 в УПИ ІІ-2801 в кв.194 по РП гр.Ихтиман

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Преписки".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

371 от 30.11.2017 График за работата на ОбС през м. декември 2017г.

370 от 30.11.2017 Определяне представител на община Ихтиман в комисията за изработване на областна здравна карта

369 от 30.11.2017 Допускане изработване на ПУП-ПЗ и ПУП -ПП на имот № 007093 м."Царчино" ,землище гр.Ихтиман

368 от 30.11.2017 Приемане на годишните програми на читалищата в община Ихтиман за 2018г.

367 от 30.11.2017 Промяна на начина на трайно ползване и вида собственост на имот в с.Белица

366 от 30.11.2017 Отдаване под наем без търг или конкурс на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

365 от 30.11.2017 Отдаване под наем на общински имот-петно за монтиране на павилион за търговска дейност на територията на гр.Ихтиман

364 от 30.11.2017 Приемане на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост в община Ихтиман през 2018г.

363 от 30.11.2017 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на месните такси и цени на услугите на територията на община Ихтиман

362 от 30.11.2017 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие "

361 от 30.11.2017 Отмяна на Решение № 350/27.10.2017г.

360 от 30.11.2017 Отпускане на средства на СЖОЗТС”Сили имам да се боря”

359 от 30.11.2017 Вътрешни компенсирани промени в план -сметката за сметосъбиране за 2017

358 от 27.10.2017 График за работата на ОбС през м. ноември 2017г.

357 от 27.10.2017 Удостояване с почетно звание"Почетен гражданин на град Ихтиман"

356 от 27.10.2017 Допускане изработване ИПР на УПИ І-озеленяване , спортни дейности и др.в кв.140 ,гр. Ихтиман

355 от 27.10.2017 Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

354 от 27.10.2017 Провеждане на публичен търг за продажба на помещение със светла площ от 22 кв.м.,находящо се на партерен етаж на жилищен блок в ПИ 1387 ,в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

353 от 27.10.2017 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2017г. с петно с пл.№2563 в УПИ ІІ-2801 в кв.194 по РП гр.Ихтиман

352 от 27.10.2017 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2017г. с УПИ ІІІ-1696 в кв.84 по РП на гр.Ихтиман

351 от 27.10.2017 Учредяване на безвъзмездно право на управление за нуждите на НОИ

349 от 27.10.2017 Изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на община Ихтиман

348 от 27.10.2017 Отпускане на дърва за огрев

347 от 27.10.2017 Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2018г.

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе

Протоколи

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

25 от 30.11.2017 ПРОТОКОЛ № 25

24 от 27.10.2017 ПРОТОКОЛ № 24

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Протоколи".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе