0724 82381
Вторник, 19 юни 2018
0724 82381
Вторник, 19 юни 2018
 

Баланси

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

0400105117 от 14.09.2017 ОДИТЕН ДОКЛАД

Годишен финансов отчет на Община Ихтиман за 2016 година

377 от 14.09.2017 ОДИТНО СТАНОВИЩЕ

Годишен финансов отчет на Община Ихтиман за 2016 година

01.04.2017 Баланс I тримесечие 2017

БАЛАНС 2016

13.09.2016 Баланс 2015

13.09.2016 Одитен доклад 2015

13.09.2016 Отчет приходи-разходи 2015

21.01.2016 Баланс 2014

горе

Бюджет

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

1 от 09.02.2018 БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА

1 от 18.12.2017 ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА

29.03.2017 Бюджет 2017 година

29.02.2016 Бюджет и капиталови разходи - 2016 година

29.02.2016 Решение на ОбС - бюджет 2016 година

27.01.2016 Проект за бюджет за 2016 година

горе

Декларации и заявления

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

7 от 05.12.2017 ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

6 от 05.12.2017 ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

5 от 05.12.2017 ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

4 от 05.12.2017 ИСКАНЕ за административна услуга за местни данъци и такси

3 от 05.12.2017 ЗАЯВЛЕНИЕ за корекция

2 от 05.12.2017 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА ПО ЧЛ. 264, АЛ.1 ОТ ДОПК

1 от 05.12.2017 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 71, т. 1 от Закона за местните данъци и такси

горе

Не са намерени документи, отговарящи на критериите.

Заповеди

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

227 от 24.02.2018 ЗАПОВЕД № 227 ОТ 24.02.2018 Г.

ЗАПОВЕД № 227 ОТ 24.02.2018 Г.

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНО ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ 24.02.2018 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛО БЕЛИЦА, ОБЩИНА ИХТИМАН.

90 от 23.01.2018 ЗАПОВЕД № 90 от 23.01.2018 Г.

Допускане изработване на ПУП - П3 и ПП (външни връзки за инфраструктура) за имот № 061033

88 от 23.01.2018 ЗАПОВЕД № 88 от 23.01.2018 Г.

Допускане изработване на ПУП - П3 и ПП (външни връзки за инфраструктура) за имот № 007093

1555 от 14.12.2017 ЗАПОВЕД № 1555 от 14.12.2017 Г.

Заявление с вх. № Юл-276/26.09.2017 г.

1462 от 01.12.2017 ЗАПОВЕД № 1462 от 01.12.2017 Г.

Изготвяне на проект за ПУП - П3 и ПУП - ПП за ПИ 042068

1196 от 29.09.2017 ЗАПОВЕД № 1196 от 29.09.2017 Г.

Заявление с вх. № Гр - 1084/06.06.2017 г.

1195 от 29.09.2017 ЗАПОВЕД № 1195 от 29.09.2017 Г.

Заявление с вх. № Юл - 196/07.07.2017 г.

горе

Отчети

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

08.06.2018 ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2017 Г.

25.04.2018 І-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г.

02.03.2018 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА М. ФЕВРУАРИ 2018

01.02.2018 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2017

01.02.2018 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА М. ЯНУАРИ 2018

30.09.2017 Отчет за касовото изпълнение на бюджета за ІІІ тримесечие

31.03.2017 Месечен отчет - МАРТ 2017

28.02.2017 Месечен отчет - ФЕВРУАРИ 2017

31.01.2017 Месечен отчет - ЯНУАРИ 2017

30.09.2016 Тримесечен отчет - III ТРИМЕСЕЧИЕ 2016

31.08.2016 Месечен отчет - АВГУСТ 2016

31.07.2016 Месечен отчет - ЮЛИ 2016

30.06.2016 Тримесечен отчет - II ТРИМЕСЕЧИЕ 2016

31.05.2016 Месечен отчет - МАЙ 2016

30.04.2016 Месечен отчет - АПРИЛ 2016

31.03.2016 Тримесечен отчет - I ТРИМЕСЕЧИЕ 2016

29.02.2016 Месечен отчет - ФЕВРУАРИ 2016

31.01.2016 Месечен отчет - ЯНУАРИ 2016

горе

Прогнози и проекти

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

29.03.2017 Прогноза 2018-2020

12.08.2015 Тригодишна прогноза 2016-2018

горе

Регистър на издадените разрешителни за стореж

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

1 от 23.02.2018

горе

Регистър на ПУП

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

1 от 23.02.2018

горе

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация и технически паспорти

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

1 от 23.02.2018

горе

Информационен бюлетин

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

139 от 10.11.2017 Брой 139

138 от 27.10.2017 Брой 138

137 от 16.10.2017 Брой 137

136 от 25.09.2017 Брой 136

135 от 25.08.2017 Брой 135

134 от 11.08.2017 Брой 134

133 от 21.07.2017 Брой 133

132 от 07.07.2017 Брой 132

131 от 23.06.2017 Брой 131

Показани са документите от последната година.
Тук можете да търсите в целия раздел "Информационен бюлетин".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе

Нормативна база

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

1 от 09.05.2018 Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общиннки съвет -Ихтиман , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация а

10 от 07.12.2017 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

горе

Обяви

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

3 от 04.06.2018 На 29.06.2018г/петък/ от 14.00ч. СЕСИЯ на ОбС-Ихтиман

2 от 04.06.2018 На 22.06.2018г./петък / от 16.00ч. ПК "Икономическа", ПК"Общинска собственост" и ПК"Контрол по строителството"

1 от 04.06.2018 На 21.06.2018г./ четвъртък / от 16.00ч. ПК „Образование” , ПК”Спорт и социални дейности” и ПК"Юридическа"

горе

Преписки

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

95.00-136 от 22.05.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г.

95.00-137 от 22.05.2018 Изменение на Решение №365/30.11.2017г. на ОбС-Ихтиман

95.00-133 от 22.05.2018 Мотивирано искане по чл.45ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ

95.00-134 от 22.05.2018 Обявяване на имот-публична общинска собственост , за имот-частна общинска собственост в землището на с.Стамболово

95.00-139 от 22.05.2018 Продажба на ПИ 2804 в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

95.00-138 от 22.05.2018 Продажба на помещение в партерен етаж на жилищен блок предвидено за изграждане на "Трафопост" в УПИ І в кв.79 по РП на гр.Ихтиман

95.00-131 от 21.05.2018 Изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища

95.00-130 от 18.05.2018 Отмяна на Решения № 645/31.08.2006г и № 646/31.08.2006г. на ОбС -Ихтиман

95.00-121 от 18.05.2018 Отписване на задължения за такси за ползване на социалната услуга "Домашен социален патронаж"

95.00-127 от 17.05.2018 Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество на община Ихтиман

95.00-128 от 17.05.2018 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018г.

Юл-144 от 16.05.2018 Допускане изработване на ПУП-ПП на Поземлен линеен обест за техническа инфраструктура в земл.с.Веринско

Гр.-654 от 14.05.2018 Промяна в предназначението на общинско жилище /апартамент/

95.00-110 от 20.04.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с помещение в кв.79 и ПИ №2804 в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

95.00-111 от 20.04.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с УПИ ІІ-в кв.6 по РП на с.Полянци

95.00-113 от 20.04.2018 Продажба на УПИ І-2502,2503 в кв.162 по РП на гр.Ихтиман

95.00-112 от 20.04.2018 Продажба на ПИ2441 в кв.172 по РП на гр.Ихтиман

95.00-114 от 20.04.2018 Продажба на УПИ VІ в кв.140 по РП на гр.Ихтиман

95.00-115 от 20.04.2018 Продажба на УПИ ХХІ в кв.65 по РП на гр.Ихтиман

95.00-109 от 18.04.2018 Енергийна ефективност на системата за улично осветление в община Ихтиман

95.00-108 от 17.04.2018 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Ихтиман , неговите комисии и взаимодействието му с общинска админстрация

95.00-106 от 16.04.2018 Приемане на Отчет за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ихтиман за 2017г.

67.01-9 от 30.03.2018 Доклад за осъществените дейности за 2017г на НЧ"Пробуда -1902"с.Черньово

67.01-8 от 29.03.2018 Доклад за осъществените дейности за 2017г на НЧ"Просвета -1922"с.Живково

67.00-7 от 29.03.2018 Доклад за осъществените дейности за 2017г на НЧ"Слънце-1879"гр.Ихтиман

67.00-6 от 29.03.2018 Доклад за осъществените дейности за 2017 г.на НЧ"Светлина -1908"с.Стамболово

67.01-4 от 28.03.2018 Доклад за осъществените дейности за 2017г на НЧ"Зоря -1932"с.Мухово

67.01-5 от 28.03.2018 Доклад за осъществените дейности за 2017г на НЧ"Кирил и Методи -1928"с.Полянци

95.00-95 от 27.03.2018 Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 2017г. на Община Ихтиман

95.00-94 от 27.03.2018 Отмяна на Решение № 595/25.04.2014г.

95.00-92 от 26.03.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с УПИ ХХІ в кв.65 по РП на гр.Ихтиман

95.00-90 от 26.03.2018 Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ихтимван 2018-2020г.

95.00-93 от 26.03.2018 Продажба на ПИ № 953051 в землището на с.Черньово

95.00-87 от 20.03.2018 Придобиване на собственост на недвижим имот в гр.Ихтиман

24.00-89 от 20.03.2018 Приемане Общинска програма за закрила на детето за 2018г.

Гр-383/454 от 20.03.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с УПИ І -2502,2503 в кв.162 и ПИ№ 2441 кв. 172 по РП на гр.Ихтиман

Гр-362 от 20.03.2018 Промяна на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост

95.00-85 от 19.03.2018 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ихтиман за 2019 г. в изпълнеине на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020г.

95.00-83 от 16.03.2018 Кандидатстване с проектно предложение пред фонд"Социална закрила" към МТСП за закупуване на оборудване за ДСП-Ихтиман

95.00-80 от 14.03.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с УПИ VІ кв. 140 по РП на гр.Ихтиман

95.00-77 от 13.03.2018 Продажба на ПИ № 047001 в землището нас.Пауново

67.01-3 от 13.03.2018 Доклад за осъществените дейности за 2017г на НЧ"Заря -1902"с.Вакарел

Гр.-337 от 08.03.2018 Допускане изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП/Външни връзки/ на имот № 084034 ,мест."Череплика" земл.Ихтиман

Гр.-338 от 08.03.2018 Допускане изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП/Външни връзки/ на имот № 084035 ,мест."Череплика" земл.Ихтиман

67.01-2 от 06.03.2018 Доклад за осъществените дейности за 2017г на НЧ"Д-р Спас Дупаринов -1927"с.Веринско

95.00-50 от 19.02.2018 Ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2018/2019г.

95.00-49 от 15.02.2018 Промяна на основните месечни възнаграждения на избираемите кметове

95.00-47 от 14.02.2018 Отдаване под наем без търг или конкурс на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Белица

95.00-48 от 14.02.2018 Провеждане на публичен търг за продажба на имоти от общинския поземлен фонд

48.00-1 от 14.02.2018 Отпускане на средства на дружеството на инвалидите гр.Ихтиман

Гр.-87 от 09.02.2018 Допускане изработване на ПУП-ПЗ и ПП/Външни връзки за инфпаструктура/ за имот № 224035 ,мест."Барачица" ,земл.с.Вакарел

95.00-42 от 08.02.2018 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие "

95.00-19 от 17.01.2018 Отдаване под наем на общински имот-петно за монтиране на павилион за търговска дейност в кв.10 на територията на гр.Ихтиман

95.00-20 от 17.01.2018 Отдаване под наем на общински имот-петно за монтиране на павилион за търговска дейност в кв.13 на територията на гр.Ихтиман

Гр-2379/17 от 11.01.2018 Наименование на улица с о.т.636-636а-636б-636в в квартал 175 по плана на гр.Ихтиман

95.00-11 от 09.01.2018 Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество на община Ихтиман

95.00-12 от 09.01.2018 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Ихтиман , неговите комисии и взаимодействието му с общинска админстрация

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Преписки".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

462 от 31.05.2018 График за работата на ОбС през м.юни 2018г

461 от 31.05.2018 Допускане изработване на ПУП-ПП на Поземлен линеен обест за техническа инфраструктура в земл.с.Веринско

460 от 31.05.2018 Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице

459 от 31.05.2018 Промяна в предназначението на общинско жилище /апартамент/

458 от 31.05.2018 Продажба на помещение в партерен етаж на жилищен блок предвидено за изграждане на "Трафопост" в УПИ І в кв.79 по РП на гр.Ихтиман

457 от 31.05.2018 Изменение на Решение №365/30.11.2017г. на ОбС-Ихтиман

456 от 31.05.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г.

455 от 31.05.2018 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018г.

454 от 31.05.2018 Обявяване на имот-публична общинска собственост , за имот-частна общинска собственост в землището на с.Стамболово

453 от 31.05.2018 Мотивирано искане по чл.45ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ

452 от 31.05.2018 Отписване на задължения за такси за ползване на социалната услуга "Домашен социален патронаж"

451 от 31.05.2018 Закриване участието на Община Ихтиман като съдружник в "Екопроект Ихтиман"ООД

450 от 31.05.2018 Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество на община Ихтиман

449 от 23.05.2018 Кяндидатстване за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение

448 от 27.04.2018 График за работата на ОбС през м.май 2018г

447 от 27.04.2018 Допускане изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП/Външни връзки/ на имот № 084035 ,мест."Череплика" земл.Ихтиман

446 от 27.04.2018 Допускане изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП/Външни връзки/ на имот № 084034 ,мест."Череплика" земл.Ихтиман

445 от 27.04.2018 Допускане изработване на ПУП-ПП за обект"Проектиране и изграждане на кабелно отклонение за ОКЛ Враца-София ОКЛ 1"

444 от 27.04.2018 Продажба на УПИ ХХІ в кв.65 по РП на гр.Ихтиман

443 от 27.04.2018 Продажба на УПИ VІ в кв.140 по РП на гр.Ихтиман

442 от 27.04.2018 Продажба на УПИ І-2502,2503 в кв.162 по РП на гр.Ихтиман

441 от 27.04.2018 Продажба на ПИ2441 в кв.172 по РП на гр.Ихтиман

440 от 27.04.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с УПИ ІІ-в кв.6 по РП на с.Полянци

439 от 27.04.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с помещение в кв.79 и ПИ №2804 в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

438 от 27.04.2018 Енергийна ефективност на системата за улично осветление в община Ихтиман

437 от 27.04.2018 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Ихтиман , неговите комисии и взаимодействието му с общинска админстрация

436 от 27.04.2018 Отчет за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ихтиман за 2017г.

435 от 27.04.2018 Отчет да дейността на читалищата в община Ихтиман през 2017г.

434 от 27.04.2018 Годишен финансов отчет за 2017г на "Хлебни изделия -Ихтиман" ЕООД

433 от 27.04.2018 Годишен финансов отчет за 2017г на "Медицински центар І-Ихтиман" ЕООД

432 от 27.04.2018 Годишен финансов отчет за 2017г на "МБАЛ-Ихтиман" ЕООД

431 от 30.03.2018 График за работата на ОбС през м.април 2018г

430 от 30.03.2018 Продажба на ПИ № 953051 в землището на с.Черньово

429 от 30.03.2018 Продажба на ПИ № 047001 в землището нас.Пауново

428 от 30.03.2018 Придобиване на собственост на недвижим имот в гр.Ихтиман

427 от 30.03.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с УПИ ХХІ в кв.65 по РП на гр.Ихтиман

426 от 30.03.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с УПИ VІ кв. 140 по РП на гр.Ихтиман

425 от 30.03.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с УПИ І -2502,2503 в кв.162 и ПИ№ 2441 кв. 172 по РП на гр.Ихтиман

424 от 30.03.2018 Промяна на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост

423 от 30.03.2018 Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ихтимван 2018-2020г.

422 от 30.03.2018 Отмяна на Решение № 595/25.04.2014г.

421 от 30.03.2018 Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 2017г. на Община Ихтиман

420 от 30.03.2018 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ихтиман за 2019 г. в изпълнеине на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020г.

419 от 30.03.2018 Приемане Общинска програма за закрила на детето за 2018г.

418 от 30.03.2018 Кандидатстване с проектно предложение пред фонд"Социална закрила" към МТСП за закупуване на оборудване за ДСП-Ихтиман

417 от 30.03.2018 Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общиннки съвет -Ихтиман , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация а

416 от 07.03.2018 Кандидастване на проект "Изграждане на "Арена Ихтиман" в УПИ ІІ 2804 кв.194 по плана на гр.Ихтиман

415 от 07.03.2018 Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Ихтиман на имот №088018-нива в зем.на гр.Ихтиман собственост на ПГ"В.Левски"

414 от 07.03.2018 Приемане на Общински годишен план за младеща за 2018г.

413 от 23.02.2018 График за работата на ОбС през м.март 2018г

412 от 23.02.2018 Допускане изработване на ПУП-ПЗ за 3 имота в землище с.Вакарел

411 от 23.02.2018 Допускане изработване на ПУП-ПЗ и ПП/Външни връзки за инфпаструктура/ за имот № 224035 ,мест."Барачица" ,земл.с.Вакарел

410 от 23.02.2018 Ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2018/2019г.

409 от 23.02.2018 Провеждане на публичен дърг за продажба на имоти от общинския поземлен фонд

408 от 23.02.2018 Отдаване под наем без търг или конкурс на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Белица

407 от 23.02.2018 Отмяна на Решение № 54/29.01.2016г.

406 от 23.02.2018 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018г.

405 от 23.02.2018 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие "

404 от 23.02.2018 Отпускане на средства на дружеството на инвалидите гр.Ихтиман

403 от 23.02.2018 Промяна на основните месечни възнаграждения на избираемите кметове

402 от 31.01.2018 График за работата на ОбС през м.февруари 2018г

401 от 31.01.2018 Отпускане на персонална пенсия на Лидия Велкова Любомирова от гр.Ихтиман

400 от 31.01.2018 Приемане Отчетния доклад за дейността н МКБППМН-за 2017г.

399 от 31.01.2018 Допускане за изработване на проект ПУП-ПП за ПИ 953037 по КВС м.”Селото” зем.Ихтиман

398 от 31.01.2018 Наименование на улица в кв.175 по РП –Ихтиман

397 от 31.01.2018 Отдаване под наем на помещение в сградата на УПИ ІІ-1696 кв.84 РП-Ихтиман

396 от 31.01.2018 Отдаване под наем на общински имот-петно за монтиране на павилион за търговска дейност в кв.13 на територията на гр.Ихтиман

395 от 31.01.2018 Отдаване под наем на общински имот-петно за монтиране на павилион за търговска дейност в кв.10 на територията на гр.Ихтиман

394 от 31.01.2018 Отдаване под аренда без търг или конкурс на имоти от ОбПФ/Полянци ,Вакарел/

393 от 31.01.2018 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018г.

392 от 31.01.2018 Кандидатстване на общината Приоритетна ос 3 ”Околна среда” на Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020

391 от 31.01.2018 Кандидатстване на общината по Приоритетна ос 2 ”Младежи” на Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020,

390 от 31.01.2018 кандидатстването на община Ихтиман с проектно предложение „Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Ихтиман“

389 от 31.01.2018 Реализирането на проект „Реконструкция на общински сгради в гр. Ихтиман и селата Вакарел и Живково, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност

388 от 31.01.2018 кандидатстването на община Ихтиман с проектно предложение „Реконструкция на общински сгради в гр. Ихтиман и селата Вакарел и Живково, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност”

387 от 31.01.2018 Реализирането на проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Ихтиман и селата Вакарел и Черньово, община Ихтиман“

386 от 31.01.2018 кандидатстването на община Ихтиман с проектно предложение „Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Ихтиман и селата Вакарел и Черньово, община Ихтиман“ пред Държавен фонд „Земеделие

385 от 31.01.2018 Реализирането на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман”

384 от 31.01.2018 Кандидатстването на община Ихтиман с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“

383 от 31.01.2018 Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество на община Ихтиман

381 от 31.01.2018 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Ихтиман , неговите комисии и взаимодействието му с общинска админстрация

380 от 31.01.2018 Приемане Бюджета на община Ихтиман за 2018г.

379 от 28.12.2017 График за работата на ОбС през м. януари 2018г.

378 от 28.12.2017 Отпускане на персонална пенсия на Северина Райчова Чорбаджийска

377 от 28.12.2017 Отчет на Председателя на ОбС за 2017г.

376 от 28.12.2017 Допускане изработване на ПУП-ПЗ и ПП/Външни връзки за инфпаструктура/ за имот № 061033, м."Юрта", земл.с.Пауново

375 от 28.12.2017 Преразглеждане цената за продажба на добита дървесина за асортимент"Дърва" за пространствен кубичен метър от ОбГП

374 от 28.12.2017 Преразглеждане началната цена за продажба на стояща дървесина на корен от ОбГП

373 от 28.12.2017 Вътрешни компенсирани промени в плана на списъка за капиталови разходи

372 от 28.12.2017 План-сметка за 2018г.

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе

Протоколи

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

31 от 31.05.2018 ПРОТОКОЛ № 31

30 от 27.04.2018 ПРОТОКОЛ № 30

29 от 30.03.2018 ПРОТОКОЛ № 29

28 от 23.02.2018 ПРОТОКОЛ № 28

27 от 31.01.2018 ПРОТОКОЛ № 27

26 от 28.12.2017 ПРОТОКОЛ № 26

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Протоколи".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе