0724 82381
Неделя, 22 октомври 2017
0724 82381
Неделя, 22 октомври 2017
 

Бюджет

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

29.03.2017 Бюджет 2017 година

29.02.2016 Бюджет и капиталови разходи - 2016 година

29.02.2016 Решение на ОбС - бюджет 2016 година

27.01.2016 Проект за бюджет за 2016 година

горе

Отчети

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

31.03.2017 Месечен отчет - МАРТ 2017

28.02.2017 Месечен отчет - ФЕВРУАРИ 2017

31.01.2017 Месечен отчет - ЯНУАРИ 2017

30.09.2016 Тримесечен отчет - III ТРИМЕСЕЧИЕ 2016

31.08.2016 Месечен отчет - АВГУСТ 2016

31.07.2016 Месечен отчет - ЮЛИ 2016

30.06.2016 Тримесечен отчет - II ТРИМЕСЕЧИЕ 2016

31.05.2016 Месечен отчет - МАЙ 2016

30.04.2016 Месечен отчет - АПРИЛ 2016

31.03.2016 Тримесечен отчет - I ТРИМЕСЕЧИЕ 2016

29.02.2016 Месечен отчет - ФЕВРУАРИ 2016

31.01.2016 Месечен отчет - ЯНУАРИ 2016

горе

Баланси

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

0400105117 от 14.09.2017 ОДИТЕН ДОКЛАД

Годишен финансов отчет на Община Ихтиман за 2016 година

377 от 14.09.2017 ОДИТНО СТАНОВИЩЕ

Годишен финансов отчет на Община Ихтиман за 2016 година

01.04.2017 Баланс I тримесечие 2017

БАЛАНС 2016

13.09.2016 Баланс 2015

13.09.2016 Одитен доклад 2015

13.09.2016 Отчет приходи-разходи 2015

21.01.2016 Баланс 2014

горе

Прогнози и проекти

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

29.03.2017 Прогноза 2018-2020

12.08.2015 Тригодишна прогноза 2016-2018

горе

Информационен бюлетин

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

137 от 16.10.2017 Брой 137

136 от 25.09.2017 Брой 136

135 от 25.08.2017 Брой 135

134 от 11.08.2017 Брой 134

133 от 21.07.2017 Брой 133

132 от 07.07.2017 Брой 132

131 от 23.06.2017 Брой 131

130 от 15.06.2017 Брой 130

129 от 26.05.2017 Брой 129

128 от 15.05.2017 Брой 128

127 от 24.04.2017 Брой 127

126 от 10.04.2017 Брой 126

125 от 24.03.2017 Брой 125

124 от 13.03.2017 Брой 124

123 от 24.02.2017 Брой 123

122 от 10.02.2017 Брой 122

121 от 27.01.2017 Брой 121

120 от 13.01.2017 Брой 120

119 от 27.12.2016 Брой 119

118 от 12.12.2016 Брой 118

117 от 25.11.2016 Брой 117

116 от 11.11.2016 Брой 116

115 от 31.10.2016 Брой 115

Показани са документите от последната година.
Тук можете да търсите в целия раздел "Информационен бюлетин".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе

Нормативна база

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

25 от 15.02.2017 Наредба за символиката на гр.Ихтиман

24 от 15.02.2017 Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Ихтиман

23 от 15.02.2017 Наредба за притежаването, отглеждането и развъждането на домашни животни на територията на община Ихтиман

22 от 15.02.2017 Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в община Ихтиман

21 от 15.02.2017 Наредба за управление на горските територии общинска собственост

20 от 15.02.2017 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища

19 от 15.02.2017 Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225а,ал.3 от ЗУТ

18 от 15.02.2017 Наредба по чл.196,ал.5 от ЗУТ за премахване на строежи

17 от 15.02.2017 Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности

16 от 15.02.2017 Наредба за рекламната дейност на територията на Община Ихтиман

15 от 15.02.2017 Наредба за организация и управление на Общинските пазари на територията на община Ихтиман

14 от 15.02.2017 Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг

13 от 15.02.2017 Наредба за гробищните паркове на територията на община Ихтиман

12 от 15.02.2017 Наредба за упражняване правата на общината върху общинските предприятия и капитала на търговските дружества

11 от 27.01.2017 Наредба за управлнеие на общинските пътища на територията на община Ихтиман

10 от 27.01.2017 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Ихтиман

9 от 28.12.2016 Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне , обсъждане, приемане , изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ихтиман

8 от 10.11.2016 Наредба за условията и реда за записване ,отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ихтиман

горе

Обяви

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

3 от 03.10.2017 На 27.10.2017г./ петък / от 14.00ч. СЕСИЯ

2 от 03.10.2017 На 20.10.2017г./петък / от 16.00ч. ПК „Образование” , ПК”Спорт и социални дейности” и ПК"Юридическа"

1 от 03.10.2017 На 19.10.2017г./четвъртък / от 16.00ч ПК”Общинска собственост” , ПК ”Икономическа” и ПК"Контрол"

горе

Преписки

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

95.00-210 от 19.10.2017 Допускане изработване ИПР на УПИ І-озеленяване , спортни дейности и др.в кв.140 ,гр. Ихтиман

95.00-212 от 19.10.2017 Отпускане на дърва за огрев

95.00-211 от 19.10.2017 Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2018г.

95.00-208 от 18.10.2017 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2017г. с УПИ ІІІ-1696 в кв.84 по РП на гр.Ихтиман

95.00-206 от 18.10.2017 Провеждане на публичен търг за продажба на помещение със светла площ от 22 кв.м.,находящо се на партерен етаж на жилищен блок в ПИ 1387 ,в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

95.00-199 от 11.10.2017 Изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на община Ихтиман

95.00-197 от 10.10.2017 Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

95.00-194 от 06.10.2017 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2017г. с петно с пл.№2563 в УПИ ІІ-2801 в кв.194 по РП гр.Ихтиман

95.00-103 от 12.05.2017 Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване ,отписване и преместване на деца в общинските детски градини територията на община Ихтиман

95.00-99 от 05.05.2017 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Ихтиман

95.00-90 от 27.04.2017 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2017г.

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Преписки".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

288 от 28.04.2017 График за работата на ОбС през м.май 2017г.

287 от 28.04.2017 Одобряване на проекти за ПИ 152037 в м."Средно Краище" с.Вакарел

286 от 28.04.2017 Допускане изработване на ПУП-ПЗ за имот № 000333 м."Копинината" с.Бузяковци

285 от 28.04.2017 Продажба на част от УПИ № І в кв.141 по РП на гр.Ихтиман

284 от 28.04.2017 Предоставяне безвъзмездно за управление на помещение за нуждите на Д"СП"

283 от 28.04.2017 Провеждане на публични търгове за продажба на имоти от общинския поземлен фонд

282 от 28.04.2017 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2017г.

281 от 28.04.2017 Представител на община Ихтиман в 40-то извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ

280 от 28.04.2017 Стратегия за развитие на образованието в община Ихтиман 2017-2020

279 от 28.04.2017 Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ихтиман за 2018г.

278 от 28.04.2017 Приемане на средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в община Ихтиман за периода 2018-2020г.

277 от 28.04.2017 Отмяна на Решения № 261 и № 262 на ОбС по Протокол № 17 от 30.03.2017г.

276 от 28.04.2017 Отчет за изпълнението на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ихтиман за 2016г.

275 от 28.04.2017 Отчет за дейността на читалищата в община Ихтиман през 2016г.

274 от 28.04.2017 Годишен финансов отчет за 2016г. на Хлебни изделия -Ихтиман ЕООД

273 от 28.04.2017 Годишен финансов отчет за 2016г. на Медицински център І -Ихтиман ЕООД

272 от 28.04.2017 Годишен финансов отчет за 2016г на МБАЛ-Ихтиман ЕООД

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе

Протоколи

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

18 от 28.04.2017 ПРОТОКОЛ № 18

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Протоколи".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе