0724 82381
Сряда, 19 февруари 2020
0724 82381
Сряда, 19 февруари 2020
 

Новини

<< Всички новини

11.06.2019

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 4, АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЛА "АРЕНА ИХТИМАН"

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

1. Данни за възложителя.

Заличава се съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет (в т.ч. на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС), обща използвана площ; посочва се дали е: за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или за изменение на производствената дейност, за необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); за предвидени изкопни работи, за предполагаема дълбочина на изкопите, за ползване на взрив.

Инвестиционното предложение третира обект: „Изграждане на зала Арена Ихтиман”. Спортна зала трябва да бъде със светла височина от 10.00м.над игралното поле за волейбол и с покрито спортно поле с размери 19.00м/32.00м. с възможности за разполагане на игрище за баскетбол, тренировъчно игрище за волейбол, бадминтон, борба, бокс и бойни

изкуства. Зрителските места да са от 500 до 600 седящи места. Обслужващия блок на залата да разполага с необходимите помещения за лекар, съблекални за отбор-домакини и отбор-гости, съблекалня за съдийски състав, фитнeс зала с площ 50 кв.м., както и помещения за техническите инсталации.

Във вертикална посока съществуващият терен e с денивелация-понижение от 2.40м. в посока от север към юг. Контактните външни улици са съществуващи,със стабилизирани нивелетни коти и настилки и проектното решение трябва напълно да се съобрази с тях. Бул.”Димитър Попов”,минаващ по югоизточната регулация е с понижение от 2.90м, от северното кръстовище с ул.”Йордан Цонев”към южното кръстовище с ул.”Ал.Стамболийски”, а ул.”Ал.Стамболийски”, тангираща по западната граница е с денивилация-покачване от южното кръстовище на север в рамките на целия имот около 1.50м.

Всичко това предопределя и ситуационното решение на спортната зала, а именно оформяне на площадно пространство в югозападната част на отредения терен по начин да се използва,както възможността за пешеходен достъп на зрителите от двете външни улици, така също и да се запазят съществуващите дървета в южната част на имота, включвайки ги в цялостното благоустрояване на площадното пространство.

Транспортно комуникационното обслужване на обекта ще се осъществява от двете улици- ул.”Ал.Стамболийиски” и ул.„Димитър Попов”, свързвайки ги с вътрешна за имота транспортна улица, към която се развиват частично необходимите паркоместа.

Проектното решение предлага и допълнителна връзка на тази вътрешна комуникация с ул.”Йордан Цонев”, с цел да осигури пряко транспортно обслужване на съществуващите гаражни клетки, намиращи се в северозападната част на имота, на регулацията с УПИ І 866.

Ежедневното транспортно-комуникационно обслужване на обекта, ще се осъществява от ул. ”Ал.Стамболийски” и бул.”Димитър Попов”, минаващи по западната и югоизточната регулационни линии и организираните паркинги в източната и югоизточната част на терена. Осигурен е свободен транспортен достъп до всички фасади на сградата.

Потърсен е и втори авариен изход към ул. ”Ал Стамболийски” на създадения в рамките на УПИ ІІ 2801 пожарен обходен път с ширина 3.50 м. Пожарният път ще се изпълни частично с унипаваж и частично с бетонови паркинг елементи, ще се използва само в случай на необходимост и е елемент от цялостното благоустрояване на площадното пространство пред залата за посетители.

Проектното решение предлага едно обобщено застроително петно на обекта, със застроена площ от 1 497.57 кв.м.,силно начупена конфигурация и външни габарити с максимална ширина 41.42м. и максимална дължина от 45.61м., ситуирано в рамките на ограничителната застроителна линия–на мин.3.00м. от западната регулационна линия и на мин. 20.00 м. спрямо югоизточната регулационна линия.

Застроителния обем е с различни височини,като преобладаващата височина е 11.85м. спрямо прилежащия терен. При ситуирането на обекта, ясно са диференциирани подходите на пешеходците и на отборите при провеждането на спортни мероприятия, като те са организирани по начин, не създаващ конфликти.

Залата със зрителските места и съпътстващите ги помещения са организирани на югозапад, с градоустройствено отношение към кръстовището на ул. „Ал.Стамболийски” и бул. ”Димитър Попов”, а в североизточната част в едноетажен обем са проектирани всички обслужващи помещения за спортистите.

Паркингите за ежедневно използване от посетителите в Обслужващия блок, са ситуирани североизточната част на имота, в непосредствена близост до Обслужващия блок. Паркирането е решено надземно, изцяло в предоставения УПИ, като в североизточната част са разположени 39 паркоместа, към вътрешния противопожарен път - 5 паркоместа, а към бул.”Димитър Попов” останалите 20 паркоместа.

Проектната разработка трябва да осигури общо 64 паркоместа, от тях 7 паркоместа за хора с увреждания и 10 паркоместа за ЕПС, както и 15 велосипедни паркоместа.

В северната част на имота на разстояние 6.00м.от същ.жил.блок и на мин 8.00м от същ. едноетажен търговски обект, ще се монтира трафопост.

Поради функционалния характер на обекта и необходимостта от свободни площи около сградата, застроителното петно е разположено от регулационните линии на разстояние по-голямо от изискуемите се 3.00м. и е изцяло в рамките на ограничителната застроителната линия.

Всички входове са с осигурен свободен достъп, директно от външния терен, с плавни преходи, с наклони макс.5%. За достъп до площадното пространство, пред основните входове за зрителите на залата,вертикалната планировка е решена по начин,който да предостави възможност за плавен наклон на плочника. Около цялата сграда се създава една платформа,без оформени стълби пред самите входове. По този начин до всяка точкана кота +-0.00 е осигурен безпрепятствен достъп на хора с увреждания.

Към паркингите са проектирани 7 паркоместа за паркиране на автомобили на хора с увреждания,при общ брой-64 паркоместа. Местата са организирани в непосредствена близост до сградата с осигурен достъп до хоризонталната платформа около сградата.

Тоалетни клетки за зрителите на спортната зала-по норма 1 кабина за 150-175 жени и 1 кабина и 1 писуар за 250 мъже при съотношение на броя на мъжете към жените 2:1.

В проектната разработка е предвидена една тоалетна клетка за жени в повече. До тоалетните за жени е обособена и тоалетна клетка за хора с увреждания. Тоалетни клетки в обслужващата сграда:

Към всяка съблекалня за спортисти,към кабинета за съдии и към лекарския кабинет има предвидени самостоятелни санитарно-тоалетни възли. Допълнително към коридора на обслужващата част е проектиран самостоятелен санитарен възел. Към всяка отделна зона – за зрители и спортисти са предвидени помещения за чистачен инвентар.

Обектът е решен като един обобщен обем с ясно зониране на трите основни функционални звена – покрито спортно поле, зона с трибуни и всички помещения,обслужващи зрителите и обслужващ блок,включващ всички помещения за спортуващите.

Основното ядро на обекта е покрития спортен терен,който се състои от игрално спортно поле с размери 15м./28м. И осигурителна ивица около него с ширина 2.00м. Игралното поле е с размери на спортно поле за баскетбол, с възможност осигуряване на тренировачни игри за волейбол, както и за провеждане на спортни игри за волейбол от календара на БФ по волейбол, осигуряване на бадминтон, бокс и бойни изкуства. Над игралното поле в средата е осигурена светла височина до долен ръб на мет.конструктивни рамки 10.66м., а в края 9.66 м.,като в рамките на игралното поле е осигурена минимална светла височина до конструктивните елементи 10.05м. Светлата височина до покривните столици се движи от 10.80м. до 11.24м.

Южно от игралното поле,в рамките на общото зално покритие,са проектирани зрителски трибуни с общ капацитет на 509 места за сядане, с размери на едно място дълбочина-45см. и ширина-50см., при което съобразено с изискванията на „Наредба Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”, ширината на редовете се получава 90см., с цел осигуряване на 45 см между редовете от столове.

Евакуирането на зрителите и респективно пълненето на трибуните, става през 2 броя входове /люкове/ на кота +-0.00 с ширина от 2.10м. и врати с ширина 2.10м, свързващи залата с основното входно-изходно фоайе. В рамките на игралното поле на кота+-0.00 и по западната фасада е проектирана една двукрила евакуационна врата. В тези бройки врати не е включен изхода към обслужващата сграда.

Трибуните са проектирани с 11 реда, всеки с ширина 90 см. Седалките за зрителите са фиксирани към редовете и са с размери-ширина 43см. и дълбочина 44.2 см., при резервирана ширина за едно место 50 см.

Спомагателни помещения за зрителите:

Спомагателните помещения за зрителите, включващи билетна каса със самостоятелен външен вход, фоайе, гардероб и тоалетни, които частично използват пространството под трибуните и са ориентирани на юг. Под трибуните в ниската част,с минимална височина 2.00м са разположени закачалките на гардеробите, както и част от тоалетните клетки.

Третото функционално звено,включва всички необходими помещения за санитарно-хигиенното обслужване на спортистите, ползващи залата, медицинско обслужване, както и треньорска, съдийска и административна дейност. Всички по-горе описани функционални звена са обединени в общ Обслужващ едноетажен блок, ситуиран северно от игралното поле с осигурени вътрешни функционални връзки.

При организиране на отделните помещения са предвидени всички помещения, даващи възможност залата да функционира пълноценно и при организиране на срещи с приходящи чужди отбори. Във връзка с това на кота +-0.00 са проектирани:

а/-2 броя съблекални, всяка за по 15 човека,(при преобладаващ брои от 12 състезатели в отбор при спортни срещи+ 3 треньори), включваща гардеробна обзаведена 15бр.индивидуални гардеробчета-35/50 см. и пейки с дължина 60 см. на човек,с по една тоалетна клетка, по 2бр. мивки и 4бр. душови кабини, отделени в самостоятелно душово помещение.

Съблекалните са разположени в непосредствена близост до входа към игралното поле. Оформен е един самостоятелен вход в залата, като пред входа е обособено фоайе за изчакване на отборите, преди започване на спортните срещи.

б/-едно помещение за съдийски състав със самостоятелен санитарен възел, обзаведен с тоалетна,мивка и душова кабина. Това помещение ще се използва и от треньорите в ежедневието,когато няма отборни срещи.

в/-едно помещение с площ от 55 кв.м. за разполагане на фитнес уреди.

г/-лекарски кабинет с чакалня и санитарен възел към нея.

д/-помещение за информация и охрана, разположено непосредствено до основния външен вход. В това помещение се монтира и цялата основна слаботокова аудио-визуална техника за наблюдение и контрол.

2/-санитарен възел за общо ползване от спортисти и служебни лица - включващ една тоалетна кабина и предверие и самостоятелно помещение за чистачен инвентар.

и/-един склад за дребен преносим спортен инвентар - топки, медицински топки, мрежи, въжета за скачане и др.

л/-помещение за ЕЛ-табло,

м/-абонатна,

н/-коридор с ширина 2.00м., обслужващ всички помещения.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение в случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС – одобрени устройствени планове съгласно чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС, в които са определени зони/територии за безопасни разстояния до предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал; необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон.

Няма връзка с други дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

4. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, в т.ч. на големи аварии с опасни вещества за случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Предоставеният терен за ситуиране на зала АРЕНА „ИХТИМАН” - УПИ ІІ 2801 „спортни дейности, жил.застрояване, търговски и обслужващи дейности”, кв.194, по плана на гр.Ихтиман е разположен в западната част на града, тангирайки по всичките си регулационни линии с улици от транспортно-комуникационната мрежа на гр.Ихтиман,а именно на запад с ул.”Ал.Стамболийски”, на югоизток с бул.”Димитър Попов” ,а на североизток с ул.”Йордан Цонев” и частично с УПИ І 866. УПИ ІІ 2801 е с площ 7 322 кв.м. и е контактен по цялата си западна граница, съвпадаща изцяло с регулационната линия с ул.”Ал.Стамболийски” и с УПИ І 866, на югоизток имотната граница съвпада изцяло с уличната регулационна линия с бул.”Димитър Попов”,а на североизток с ул.”Йордан Цонев”.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови съоръжения.

Земни почви и инертни материали са природните ресурси, предвидени за използване по време на строителството.

Предвидено е водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители.

По отношение на атмосферния въздух при спазването на всички технологични изисквания и набелязаните мерки по време на строителството не се очаква замърсяване на въздуха.

Дейностите, предвидени да се извършват по време на експлоатацията на обекта, не са източник на вредности в околната среда - въздух, почви, води. Не се очакват емисии на наднормени нива на шум (над нормативните гранични стойности). Няма източник на други вредности.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране.

Обектът е с непроизводствено предназначение. Суровини и материали, имащи пряко отношение към опазване на околната среда не са предвидени за използване. Строителни отпадъци ще бъдат извозвани на указано от общината депо за строителни отпадъци. Дейностите по управлението и третирането на генерираните отпадъци ще се извършват при спазването на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

8. Очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.

При изграждането и използването на съоръжението няма да се налага постоянно и значително водопотребление и не се очаква формиране на потоци отпадъчни води. Не се очаква въздействие върху повърхностните и подземни води.

9. В случаите по чл. 103, ал. 1 ЗООС – очаквани количества, вид и класификация на опасните вещества съгласно приложение № 3 към ЗООС.

От реализацията на инвестиционното намерение не се очаква поява или наличие на опасни химически вещества

<< Всички новини | << АРХИВ