0724 82381
Петък, 20 септември 2019
0724 82381
Петък, 20 септември 2019
 

Новини

<< Всички новини

25.04.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г.

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че на редовното заседание на Общински съвет - Ихтиман през м. май 2019 г. ще бъде прието решение за допълнение на т. 2 на глава трета на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. с недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ I - общ. в кв. 15 по плана на с. Семковци, община Ихтиман, Софийска област.

<< Всички новини | << АРХИВ