0724 82381
Петък, 20 септември 2019
0724 82381
Петък, 20 септември 2019
 

Новини

<< Всички новини

16.05.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г.

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че на редовното заседание на Общински съвет - Ихтиман през м. юни 2019 г. ще бъде прието решение за допълнение на т. 2 на глава трета на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. с недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: ПИ № 199312 и ПИ № 199336 по КВС на землището на с. Веринско, ЕКАТТЕ 10690, община Ихтиман, Софийска област, и ПИ № 035070 по КВС на землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, община Ихтиман, Софийска област.

<< Всички новини | << АРХИВ