0724 82381
Четвъртък, 19 септември 2019
0724 82381
Четвъртък, 19 септември 2019
 

Профил на купувача

Информация за процедура

Описание

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗОП
Община Ихтиман ще кандидатства за финансиране с проект -„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр.Ихтиман, община Ихтиман”по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Бихме искали да ни представите оферта за следния вид инвестиция, която ще бъде заявена за финансиране: закупуване, доставка и монтаж на фотоволтаична система, съгласно приложена към настоящото уведомление Техническа спецификация.

Дата на публикуване в профила на купувача
12.09.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
до 14:00 часа на 17.09.2016


Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 19.09.2016
2. 12.09.2016
3. 12.09.2016